h

Voor het geluk van iedereen

30 juni 2017

Voor het geluk van iedereen

 

 

De SP hield tijdens de algemene beschouwingen vooral een warm pleidooi voor een socialer Hoogeveen. De fractie trapte af met onderstaand betoog.

Fractievoorzitter Martin Benjamins moest helaas verstek laten gaan vanwege gezondheidsproblemn. Alle fracties wensten hem een voorspoedig herstel toe.

 

 

Voor het geluk van iedereen

algemene beschouwingen 2017 Hoogeveen

 

Vader sloft langzaam, met kromme knieen en kromme rug. Hij heeft een zware dag gehad. 

'En dat veur ene onnozele twee gulden.... De boeren worden vetmest van ons zweet. 't Is een schande...'  'Dat is 't, ' zegt Bartje. Hij zucht. Hij neemt nog een hap van zijn appel. Vader geeft Bartje een goede raad.

'Onthou dit van mij, jongen, een schoppe is een mooi ding, maar hoe verder of ie er vandaan blieft later, hoe beter of 't is....' 'k Zal er omme denken,' belooft Bartje.

 

Meneer de voorzitter, beste mensen, jullie hadden het al geraden dit is een fragment uit het boek Bartje van Anne de Vries uit 1935. Behalve bedenkelijke culinaire laagstandjes met peulvruchten beschrijft het boek vooral ook het lot van de drentse plattelandsbevolking. Zwaar werk, armoede, uitzichtloosheid. In een tijd vlak voor de oorlog, de tijd van Mussert, boerenleiders en Colijn.

Hoewel er sinds de tijd waarin Bartje speelt veel veranderd is, zijn we er in Nederland en Hoogeveen helaas nog niet in geslaagd armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. Het neemt eerder toe. Ook als samenleving betalen we daar een hoge prijs voor. Feitelijk is de boodschap naar veel mensen: Zoek het zelf uit. Reken niet op de gemeenschap. Reken niet op ons. Jij doet er niet toe. En al die andere gewone mensen doen er ook niet toe.

Maar niet te somber. Op allerlei vlak neemt de gemeente gelukkig het voortouw en zijn er goede initiatieven.

Toch denken wij dat er meer mogelijk is.

Terecht onderstreept het college het belang van meer werkgelegenheid. Maar dat is niet het hele verhaal. Het gaat ook om de arbeidsvoorwaarden. Een loon waar je van rond kunt komen. Een vast contract. De afgelopen jaren was er een tendens van een toename van flexibele contracten. Voor onze inwoners een toenemend probleem. Naar ons idee moet de gemeente waar mogelijk inzetten op zoveel mogelijk vaste banen. Ondermeer bij aanbestedingen. Denk aan de thuiszorg. Onze vraag aan het college: ziet u mogelijkheden voor meer vaste banen?

Bij de te bereiken doelen op het gebied van armoede bestrijding missen wij het doel dat geen enkele Hoogevener bij de voedselbank zal hoeven aan te kloppen. Wij vinden ook dat het college niet ambitieus genoeg is bij het terugbrengen van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Laten we hierop nou eens voortvarend te werk gaan. Een halvering in 2020 van het huidige aantal! Kan dat geen integraal onderdeel zijn van jong Hoogeveen.

Nu groeien 960 kinderen in Hoogeveen in armoede op.

Wat wij missen in deze begroting is een plan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanwege beperkingen toch aan een baan te helpen. We weten natuurlijk dat de rijksregelingen beperkt zijn door aanhoudende bezuinigingen. Wethouders overal in het land luiden de noodklok. Momenteel wordt Alescon stap voor stap ontmanteld. Sommige werknemers zijn inmiddels succesvol gedetacheerd. Maar voor nieuwe gevallen is geen plek. En de vraag is of eigenlijk wel bij de gemeente bekend is hoeveel mensen aangewezen zijn op een beschutte werkplek?

Dan de Gemeentelijke Krediet Bank. Zeg maar het vangnet bij inkomensproblemen en schulden. De begroting spreekt van financiele risico's. Klanten leggen hun schuldhulpvraag vaak liever ergens anders onder. Een zorgwekkende ontwikkeling. Hoe komt dat? Heeft het iets te maken met de doorgevoerde bezuinigingen waardoor de kwaliteit van de afhandeling onder druk stond?

De laatste jaren heeft een stijging van 'verwarde mensen' laten zien. Door het gevoerde bezuinigingsbeleid, lees afbraakbeleid, van de overheid zijn juist de kwetsbaren (EPA-clienten) steeds meer terug geworpen op zichzelf en is het de weg naar professionele ondersteuning in een beschermde omgeving vrijwel onmogelijk gemaakt. Wij dringen er bij het college op aan ons op de hoogte te houden over ontwikkelingen nu deze mensen zelfstandig in de gemeente komen te wonen.

Voor de goede orde merken we nogmaal op dat de SP de gemeentelijke regelingen voor de minima graag op wil trekken naar 120%

Dan over cultuur.

Er gebeurt van alles met cultuur in Hoogeveen. En dat is prima. Koren, muziekverenigingen, bands,  uitvoeringen en concerten. Beelhouwen, ballet en de bibliotheek. Enz. Als SP fractie wijzen we er al geruime tijd op dat het in Hoogeveen ontbreekt aan een cultuurbeleid van de gemeente. In deze begroting wordt verwezen naar het Kader Cultuur Gemeente Hoogeveen 2013.

Maar dat is nogal een gedateerd verhaal gericht op bezuinigingen. Als SP vinden wij het van belang dat Hoogeveen een visie ontwikkelt over hoe wij cultuur zien, de beschikbaarheid, de beleving en de beoefening. Van amateur tot professional. En wat willen we daarvoor doen. De veronderstelling dat de sector zelf, de instellingen, met een nieuwe uitvoerbare visie zou komen, blijkt niet te kloppen. Dus onze vraag aan het college is, vindt u het geen tijd zelf ergens mee te komen.

Overigens zijn wij er niet principieel op tegen om organisaties als het Podium verder te integreren met de Tamboer. Popcultuur en de Tamboer zou best eens een goede combinatie kunnen zijn. Maar er moet dan natuurlijk wel een nadere bestemming voor het gebouw aan de Schutstraat komen. Wat ons betreft is een mooie optie in beheer van SWW en een jeugdcentrum van maken.

Toerisme.

Feitelijk investeert de gemeente nog steeds onvoldoende in toerisme. We wilen wel graag dat Hoogeveen DE fietsgemeente gaat worden, maar wat hebben wij nu werkelijk te bieden?

Het museum is opgeofferd op het altaar van de bezuinigingen. Natuurlijk hopen wij dat Sciense Drenthe gaat lukken. Maar als Hoogeveen ook voor mensen van buiten iets meer te bieden wil hebben, moet er een schepje bovenop. Een scheepvaartmuseum voor de binnenvaart, lijkt ons voor Hoogeveen een aantrekkelijke mogelijkheid. Wat de SP betreft zouden wij graag zien dat het college daar werk van maakt om dat nader uit te zoeken.

Daarnaast biedt Schoonhoven allerlei mogelijkheden. Survivelen,mudruns,foodtruck- en muziekfestivals. Op Schoonhoven kan meer richting evenementen terrein verwachten wij. Het Meer van Galilea onderstreept dat het kan. Wij zien graag een plan tegemoet. Hoeft niet meteen hemelbestormend te zijn. Misschien is er niet meer nodig dan verbeteren van nutsvoorzieningen en logistiek.

Dan nog een enkele opmerking over de tijdige en volledige beschikbaarheid van een goedgekeurde jaarrekening 2016. Dat lijkt ons een voorwaarde voor de raad om een begroting 2018 goed te kunnen keuren. Zeker bij alle onzekerheid als gevolg van de nieuwe verantwoordelijkheden op het sociale domein. Het is mooi dat er een nieuwe systematiek ontwikkeld is om de voorjaarsnota en de begroting ineen te schuiven, maar als dat er vaker toe gaat leiden dat de jaarrekening van het jaar daarvoor pas na de nieuwe begroting beschikbaar komt, moeten we dat toch gaan heroverwegen.

De gemeenteraad moet een zo volledig mogelijke integrale afweging kunnen maken bij de begroting zelf. De systematiek van begrotingswijzigingen in het najaar, is dan toch teveel hap snap.

Nog enkele opmerkingen in het kort:

Over kunstgrasvelden in de dorpen. Lijkt ons niet meer dan logisch.

Over het plan duurzaamheid scholengemeenschap Wolfsbos. Wij nodigen het college uit hier positief mee om te gaan.

Over een lobbyist. Natuurlijk moet Hoogeveen zich overal waar dat nodig is goed presenteren. Maar een lobbyist? We zijn benieuwd wat die precies zou moeten doen en wat de toegevoegde waarde zou zijn.

Over verduurzamen. De komende tijd moet dat echt gaan gebeuren!

Terug naar Bartje. Hij zoekt het geluk. Wat de SP betreft mag dat voor iedereen gelden. Laten wij als gemeente iedereen daarbij een zetje in de rug geven. Wij zult er omme denk'n.

Reactie toevoegen

U bent hier