Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Hoogeveen

Goed voor elkaar

De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze waarden zijn van belang bij al onze politieke keuzes.
De SP is er voor iedereen. Gewoon, omdat iedereen ertoe doet. Met elkaar maken we de gemeente Hoogeveen nog mooier te maken.

Lijsttrekker: Jutta van den Oord

SP lijsttrekker Jutta van den Oord. 'De SP, uw stem in de raad'

"Van wie is Hoogeveen? Ik zeg: Van ons allemaal! Iedereen moet mee kunnen tellen. Dat moeten we nooit vergeten. Uiteindelijk doen we het samen."

1. Jutta van den Oord

Lijsttrekker - Raadslid

Meer informatie

2. Philip Oosterlaak

Fractievoorzitter

Meer informatie

3. Jeroen Pomper

Raadslid

Meer informatie

4. Harry Baalman

Steunfractielid

Meer informatie

5. Ed Gilbert

6. Chris de Werd

7. Dirk Ruijne

8. Ineke Bekkering

9. Geu Sturing

10. Maurits Jansen

11. Piet ten Caat

12. Henny Winter

13. Carla Bultena

14. Alie de Vries

15. Jan Schuring

16. Iwan Dam

17. Henk Boer

18. Rita Voorend

19. Bianca Behr

Armoede bestrijden

Schrikken als er gebeld wordt of de post niet meer openen.....
Wanneer mensen eenmaal in de schulden zitten, zijn de gevolgen vaak heftig en is het dikwijls lastig daar op eigen kracht uit te komen. De vaste lasten slokken de nog aanwezige financiële ruimte op en diverse boetes, administratie- en rentekosten zorgen voor de rest. 

Foto: SP Helmond / www.sp.nl / SP Helmond

Voldoende betaalbare huurwoningen

De huurprijzen in ons land zijn door het rijksoverheidbeleid enorm gestegen. Ook in Hoogeveen is een tekort aan betaalbare woningen. Vooral jongeren en jonge gezinnen hebben moeite om woonruimte te vinden.

Actief beleid voor meer werkgelegenheid

Hoogeveen moet streven naar een stevige economische structuur die
mogelijkheden biedt aan de gehele beroepsbevolking. Daarbij gaat het niet alleen om het verminderen van de geregistreerde werkloosheid, maar ook om het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Er moeten meer vaste banen komen met een fatsoenlijk loon.

Een duurzamer Hoogeveen

Duurzaamheid is de groene draad in ons verkiezingsprogramma. We staan voor grote uitdagingen; de fossiele brandstoffen dreigen in rap tempo op te raken, maar er zijn nog onvoldoende alternatieven voor handen. En de uitstoot van CO2 en fijnstof groeit nog steeds, ondanks alle maatregelen die u al getroffen worden. Het roer moet om, Hoogeveen moet in 2050 volledig voldoen aan alle duurzaamheidsnormen.

Volwaardige ziekenhuiszorg moet blijven

Ziekenhuis Bethesda moet een volwaardig ziekenhuis blijven. Dus met een spoedeisende hulp, intensive care, kinder- en kraamafdeling en een volledige polikliniek. Dus ook de oogarts moet terugkeren.
Specialistische zorg zou verdeeld kunnen worden over Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.

Een breed en toegankelijk aanbod van sport en cultuur

De SP vindt het belangrijk dat alle mensen aan sport kunnen doen. Sport
bevordert de lichamelijke én geestelijke gezondheid van mensen. Ook draagt sport bij aan een samenleving met meer verbondenheid; het is belangrijk voor de integratie, voor sociale cohesie en leert sportdeelnemers omgaan met overwinning en verlies. Sportfaciliteiten staan wat de SP betreft in de eerste plaats ten dienste van de breedtesport. Passieve en actieve cultuurbeleving is voor mensen belangrijk. Om energie op te doen, om creativiteit te ontwikkelen, om samen cultuur te doen en te beleven, om tot uitdrukking te brengen wat speelt of belangrijk is. We moeten -uiteraard weloverwogen- durven investeren in kunst en cultuur. Belangrijk is dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn.

Toerisme een flinke impuls geven

Hoogeveen ligt in een prachtige omgeving centraal in het hart van Drenthe. Op relatief korte afstand bevinden zich toeristische hotspots als de dierentuin in Emmen, het Drents Museum en het Gevangenismuseum. De gemeente moet zich inspannen om de potentie als toeristisch centrum te verzilveren.

Goed en adequaat Openbaar Vervoer

We moeten bij de NS blijven aandringen op betere trein-verbindingen, wat de SP betreft gaan we voor een Intercity-station. Ook de busverbindingen in en om Hoogeveen moeten sterk verbeterd worden. De laatste jaren heeft het OV-bureau een kaalslag gepleegd, dat willen we terugdraaien. Ook moet Openbaar Vervoer gratis worden voor ouderen.

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Hierbij presenteert de SP Hoogeveen haar verkiezingsprogramma voor het tijdvak 2018-2022. Hierin leest u wat de SP belangrijk vindt en wat wij de komende jaren willen doen in/voor de gemeente Hoogeveen. In dit programma vindt u de standpunten van onze partij over een groot aantal onderwerpen. Soms op hoofdlijnen, soms ook gekoppeld aan concrete punten. In onze speerpunten hebben we kort en krachtig samengevat wat wij vooral belangrijk vinden de komende periode. De SP staat voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze waarden zijn van belang bij al onze politieke keuzes. De SP wil er zijn voor iedereen. Gewoon, omdat iedereen ertoe doet. Met elkaar kunnen we de gemeente Hoogeveen nog mooier maken. 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Schrikken als er gebeld wordt….. De post niet meer openen….. Wanneer mensen eenmaal in de schulden zitten, zijn de gevolgen vaak heftig en is het dikwijls lastig daar op eigen kracht uit te komen. De vaste lasten slokken de nog aanwezige financiële ruimte op en diverse boetes, administratie- en rentekosten zorgen voor de rest. 

De standpunten van de SP:

 • In 2022 zou geen enkel kind in Hoogeveen meer in armoede moeten hoeven opgroeien. Kinderen die nu in armoede opgroeien moeten op alle fronten mee kunnen doen, zoals met sport en cultuurbeleving. 
 • In Nederland geldt een identificatieplicht; minima moeten hun ID-kaart kosteloos kunnen krijgen.
 • Schuldhulpverlening moet een taak zijn van de gemeente en moet laagdrempelig zijn. Lange wachtlijsten bij de Gemeentelijke Krediet Bank moeten worden tegengegaan. Daarmee kan worden voorkomen dat schulden eigenlijk al te ver zijn toegenomen door uiteenlopende toegevoegde kosten
 • Cliënten mogen niet op hoge kosten worden gejaagd voor schuldhulpverlening en bewindvoering. Er mag alleen worden verwezen naar bonafide bewindvoerders.
 • Mensen in hoge financiële nood mogen nooit de dupe worden van bureaucratie en boetes van de gemeente.
 • Bijzondere bijstand moet toegankelijk zijn voor inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon.
 • Instellingen als energiebedrijven, woningbouwverenigingen en ziektekostenverzekeraars behoren zich coulant en coöperatief op te stellen als hun cliënten eenmaal in een schuldsaneringstraject zitten. Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij wanneer de schuldproblematiek niet onnodig wordt vergroot.
 • Financiële problemen mogen er niet de oorzaak van zijn dat mensen afzien van zorg of noodzakelijke voorzieningen. De eigen bijdrage in de WMO moet daarom worden afgeschaft voor mensen met een inkomen tot 300% van het sociaal minimum.
 • De gemeente kan een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering beschikbaar stellen voor minima. 
 • De gemeente moet actief werk maken van de (bestaande) regeling om inwoners met hoge zorgkosten financieel te compenseren.
 • De voedsel-, kleding- en speelgoedbank kunnen rekenen op gemeentelijke steun.
 • Kinderen én volwassenen die in armoede leven moeten gratis lid kunnen zijn van een (sport)vereniging. Ook bijkomende kosten (zoals sportkleding of schoeisel) moeten worden vergoed, omdat deze kosten ook een belemmering kunnen zijn voor actieve deelname aan verenigingen.
 • De gemeente moet een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voeren van gemeentelijke heffingen voor huishoudens met een minimum inkomen.
 • De informatie over de verschillende financiële regelingen moet op één plaats bij elkaar gebracht worden en goed vindbaar zijn. Vervolgens moet dit op verschillende manieren actief bekend gemaakt worden, zodat burgers hiervan op de hoogte zijn.
 • De gemeente moet alert zijn op jongeren zonder uitkering, die niet werken of studeren. Zij mogen niet buiten de boot vallen.
 • Vrijwilligers kunnen mensen helpen om hun administratie op orde te krijgen en te houden.

Bestuur

Democratie verlangt dat mensen weten wat zich afspeelt bij het bestuur, dat zij hun ideeën kwijt kunnen en dat zij het bestuur kunnen corrigeren. Democratie is tenslotte van de bevolking.

De standpunten van de SP:

 • De gemeente moet voor inwoners gemakkelijk bereikbaar zijn. De openingstijden van de loketten moeten aansluiten op de wensen van de inwoners.
 • Inwoners die een vraag stellen aan de gemeente behoren binnen de daarvoor geldende termijnen antwoord te krijgen.
 • De SP is geen voorstander van gemeentelijke herindelingen. Als dit echter door het Rijk wordt opgelegd, is een fusie met De Wolden het meest voor de hand liggend. De bevolking moet zich over een eventuele herindeling kunnen uitspreken.
 • De verenigingen van Dorpsbelangen en de Smederijen moeten belangrijke aanspreekpunten zijn voor de gemeente.
 • Veel Hoogeveners voelen zich betrokken bij de publieke zaak, zoals de door de gemeenteraad georganiseerde hoorzitting in de Tamboer (over Treant) liet zien. De gemeenteraad moet vaker dergelijke bijeenkomsten organiseren, als daar aanleiding toe is. Dat vergroot de band tussen bevolking en politiek.
 • Hoogeveen moet over de gemeente- en landsgrenzen heenkijken en principieel kiezen voor duurzame producten, die eerlijk geproduceerd en verhandeld zijn.
 • De gemeente moet actief bijdragen aan de transparantie en integriteit van het bestuur.
 • Hoogeveen moet een weldoordacht financieel beleid voorstaan, waarbij nut en noodzaak van projecten duidelijk zijn vastgesteld.
 • De gemeente moet zich houden aan de zgn. “Roemer-norm” m.b.t. de inhuur van externe medewerkers. Maximaal 10% van de personeelskosten mag besteed worden aan de zogeheten “flexibele schil”. 

Cultuur

Passieve en actieve cultuurbeleving is voor mensen belangrijk. Om energie op te doen, om creativiteit te ontwikkelen, om samen cultuur te doen en te beleven, om tot uitdrukking te brengen wat speelt of belangrijk is. We moeten -uiteraard weloverwogen- durven investeren in kunst en cultuur. Belangrijk is dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk zijn.

De standpunten van de SP:

 • De gemeente moet het cultuuronderwijs tot 18 jaar subsidiëren. Dit geldt ook voor lessen buiten school.
 • Het pand van Scala moet blijven bestaan voor het muziek- en dansonderwijs. Gediplomeerde ZZP-ers kunnen daar terecht om onderwijs te geven.
 • Het is tijd voor een duidelijk beleid t.a.v. De Tamboer. Er is behoefte aan een duidelijke visie waar het theater mee verder kan. Wat de SP betreft sluit het theater aan bij de behoefte van het bestaande culturele leven in de stad. Er moet natuurlijk ruimte zijn voor professionele theatermakers en artiesten, maar er moet ook plek zijn voor zangkoren, de harmonie en andere lokale initiatieven. Het is van belang dat er een breed cultureel aanbod is van- en voor de inwoners van de gemeente.
 • Het Podium moet kunnen uitgroeien tot jongerencentrum.
 • Hoogeveen kent veel historie. Het is van groot belang dat we zuinig zijn op dit cultureel erfgoed. Panden en landschapselementen moeten zijn beschreven in Cultuur Historische Waarde kaarten.
 • De collectie en de activiteiten van Museum de 5000 Morgen moeten worden ondergebracht in een geschikt pand. Het museum zou samenwerking met alle historische verenigingen in onze gemeente moeten zoeken.
 • Hoogeveen kent een historie als centrum van de binnenvaart. De SP juicht daarom het initiatief van de stichting “De Drentse Praam” van harte toe.
 • In onze gemeente wordt door veel mensen Drents gesproken. Inwoners krijgen de ruimte om hun moedertaal te blijven gebruiken. Ook de taal is een vorm van cultuur waar we zuinig op zijn. 

Dorpen en buurten

De directe leefomgeving van mensen is belangrijk voor het welbevinden. Sociale contacten in de buurt zijn nodig. Nu de overheid zich meer en meer terug trekt wordt dat steeds belangrijker.

De standpunten van de SP:

 • In iedere buurt en in ieder dorp moet ruimte zijn om te spelen, in de vorm van speeltuintjes en sportveldjes.
 • Iedere buurt en elk dorp moet een buurt- of dorpshuis hebben.
 • Buurtactiviteiten zijn belangrijk. De buurtbewoners kunnen dat vaak prima zelf organiseren. Zonodig ondersteunt de SWW. De Smederijen leggen contact met zoveel mogelijk buurtgenoten.
 • Op centrale plekken in de buurten moeten bankjes komen,waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier komen ook afvalbakken te staan.
 • Overlast door hondenpoep moet worden tegengegaan. Hondenpoep moet worden opgeruimd; op strategische punten moeten poepzak-automaten en afvalbakken te vinden zijn.
 • De gemeente moet initiatieven voor het behoud van voorzieningen in de buitendorpen ondersteunen.
 • Waar parkeerplaatsen een knelpunt zijn in de winkelgebieden in de dorpen, moet dit daadkrachtig worden aangepakt.
 • Er moet stevig worden ingezet op het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil. Troep trekt troep aan, waardoor de omgeving verrommelt. 

Een levendig centrum

De afgelopen jaren is het centrum van Hoogeveen diverse malen op de schop geweest waarbij waterpartijen zijn aangebracht en een zogenaamde ring voor het autoverkeer rond de stad is aangelegd. Momenteel wordt gewerkt aan uitbreiding van een centraal plein in de Hoofdstraat en wordt Park Dwingeland verder ontwikkeld. Om een aantrekkelijk centrum te behouden en leegstand te voorkomen zal het nodig zijn het winkelgebied verder te concentreren rond de Hoofdstraat. Er moet, in overleg met ondernemers en bewoners een goede bestemming gevonden worden voor vrijkomende panden in de Tamboerpassage De markt op donderdag en zaterdag en allerlei straatactiviteiten dragen bij aan een aantrekkelijke binnenstad.

De standpunten van de SP:

 • De bereikbaarheid van het centrum per fiets moet verbeterd en veiliger worden. De bewaakte fietsenstalling (met oplaadpunten) blijft gehandhaafd.
 • Bewoners in het stadscentrum, waar betaald parkeren geldt, moeten tegen kostprijs een parkeervergunning krijgen.
 • De gemeente moet zich inspannen om evenementen te (laten) organiseren in het stadscentrum. Uiteraard moet er daarbij wel rekening worden gehouden met de omwonenden.
 • Het stadscentrum moet kindvriendelijk worden ingericht, met verrassende objecten en speelgelegenheden.
 • Tussen de kruispunten Het Haagje/Kanaalweg en Het Haagje/Notaris Mulderstraat wordt Het Haagje tweezijdig voorzien van vrijliggende fietspaden.
 • Het is in deze tijd goed om de middenstand te concentreren in de Hoofdstraat. Winkeliers worden in woord en daad aangemoedigd zich in het kernwinkelgebied te vestigen. 

Milieu en duurzaamheid

Onze fossiele grondstoffen zijn eindig. Steeds meer mensen raken daarvan doordrongen. We zullen op een andere manier moeten omgaan met onze behoefte aan energie.

De standpunten van de SP:

 • Onnodige verlichting moet worden beperkt. Op het platteland blijft voldoende verlichting aanwezig voor de veiligheid.
 • Bij straatverlichting moeten de lampen worden vervangen door energiezuinige exemplaren.
 • Onderzocht moet worden of met bewegingsmelders de nachtelijke straatverlichting van bijvoorbeeld een industrieterrein beter aangestuurd kan worden.
 • We moeten stoppen met het 's avonds uitlichten van gemeentelijke en andere gebouwen. Dat is onnodig en geeft lichtvervuiling.
 • Er mag geen vergunning meer worden afgegeven voor lichtgevende reclamemasten.
 • De gemeente moet initiatieven bevorderen, die gericht zijn op het lokaal opwekken van duurzame energie. De gemeente moet hierin bovendien zelf het goede voorbeeld geven.
 • Duurzame alternatieven moeten vooraf goed worden doorgerekend op energetisch en financieel rendement.
 • De gemeente moet zich inspannen voor het realiseren van een park voor duurzame energie, waarbij een zonnepark de voorkeur heeft boven een windmolenpark.
 • Bij het toekennen van nieuwe bouwprojecten moet gelet worden op duurzaamheid. Er wordt ingezet op gasloze nieuwbouw en CO2-neutrale woningen. Zonnepanelen worden verplicht gesteld.
 • De gemeente moet voortvarend te werk gaan bij het verbeteren van de isolatie van gemeentelijke gebouwen.
 • De gemeente moet een voorbeeldfunctie hebben en zet daarom vol overtuiging in op vergroening van het eigen wagenpark.
 • Instanties die opkomen voor het welzijn van dieren, zoals de dierenambulance en dierenopvang, verdienen daarvoor steun van de gemeente. 

Omgeving

Ooit behoorde Hoogeveen tot de groenste gemeenten. Inmiddels is het groen in de stadskern erg verschraald. Om meerdere redenen is groen in de stad erg belangrijk. Het aanzien is mooier en het welbevinden van de inwoners wordt positief beïnvloed wanneer er bomen, groenstroken en parken zijn. Ook kleine dieren als vogels en insecten hebben groen nodig om te kunnen overleven. Groenvoorzieningen zijn van belang als speelplek voor kinderen en voor volwassenen als plek om te ontspannen. Toeristen zullen Hoogeveen meer waarderen als het weer een groene gemeente is.

De standpunten van de SP:

 • Bij herinrichting van wijken moet ruimte worden gecreëerd voor groenstroken (met bloeiend groen) en waterpartijen.
 • Bij nieuwe aanplant moet vooral gekozen worden voor inheemse soorten die in ons klimaat passen.
 • Er moet worden geïnvesteerd in groen, maar ook in water en in bestrating (zgn. groen, blauw en grijs) . Door klimaatveranderingen zal er in de toekomst vaker overlast zijn, en dus zijn maatregelen noodzakelijk. Straatkolken (putten) moeten vrij liggen en de gemeente (en bewoners) moeten alert zijn op een goede regenwater-afvoer (en waterbuffers).
 • Historische panden moeten behouden blijven voor de toekomst. De gemeente denkt mee over de bestemming van leegkomende oude panden, zoals bv. de Grote Kerk in Hoogeveen.
 • Er moet onderzocht worden of subsidieregelingen haalbaar zijn om gemeentelijke monumenten in stand te houden.
 • Ons voedsel moet op een goede en duurzame manier worden verbouwd. Er mogen geen vergunningen worden verstrekt voor megastallen en gentechnologie. Biologische landbouw wordt gestimuleerd.
 • De wijken (water) die bij de vervening zijn ontstaan hebben een cultuurhistorische en recreatieve waarde. Wij onderzoeken waar deze in ere kunnen worden hersteld. 

Onderwijs

Onderwijs is een van de belangrijkste zaken voor de ontwikkeling van ons land. Goed onderwijs moet daarom beschikbaar zijn voor iedereen. Hoewel onderwijs een landelijke taak is, heeft de gemeente daar ook een inbreng in.

De standpunten van de SP:

 • Door krimp wordt het moeilijk om alle scholen open te houden, maar het is belangrijk dat scholen in de buurt blijven bestaan. Gestimuleerd moet worden dat openbaar- en bijzonder onderwijs vergaand samenwerken.
 • Scholen moeten beschikken over gebouwen waar klimaatbeheersing en luchtkwaliteit goed geregeld worden.
 • Gymlokalen moeten in de nabijheid van scholen zijn gesitueerd, zodat er niet onnodig veel tijd verloren gaat bij het pendelen tussen school en gymzaal.
 • De gemeente speelt een faciliterende rol bij de contacten tussen MBO en bedrijfsleven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
 • De gemeente moet zich hard maken voor de komst van HBO-onderwijs naar onze gemeente. Het is immers een gemiste kans dat wij dat aanbod niet hebben in onze gemeente. Hierdoor vertrekken jongeren die naar het HBO willen uit onze gemeente.
 • De gemeente moet zich blijven inzetten om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. 

Recreatie en toerisme

Hoogeveen ligt in een prachtige omgeving centraal in het hart van Drenthe. Op relatief korte afstand bevinden zich toeristische hotspots als de dierentuin in Emmen, het Drents Museum en het Gevangenismuseum. De gemeente moet zich inspannen om de potentie als toeristisch centrum te verzilveren.

De standpunten van de SP:

 • De gemeente moet verder werken aan een uitvoeringsplan om het toerisme te bevorderen en de PR van Hoogeveen als vakantielocatie moet daarbij voortvarend worden aangepakt.
 • Ten behoeve van ondernemers in de sector moet er een afdeling “Toerisme en Recreatie” komen op het gemeentehuis.
 • De aanleghaven voor de pleziervaart bij het Zuiderpark in de Hoogeveense Vaart is een succes en kan worden uitgebreid, waarbij ook aandacht moet zijn voor de bijbehorende faciliteiten (sanitair, water, stroom en afvalcontainer).
 • Onderzocht moeten worden of hier een camperplek gerealiseerd kan worden. Ook op andere locaties in de gemeente kunnen camperplaatsen worden ingericht, weer met bijbehorende faciliteiten.
 • Muziekfestivals, evenementen als wandel- en fietsvierdaagses, de lichtjesparade, de Cascade run, de Ronde van Drenthe en het bloemencorso in Elim horen bij Hoogeveen en verdienen steun van de gemeente.
 • Er moeten bewegwijzerde en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes komen van en naar de kernen in onze gemeente.
 • Het is van belang dat in fietsprovincie Drenthe voldoende oplaadpunten zijn voor elektrische fietsen, dus ook in de gemeente Hoogeveen.
 • De kanalen en wijken in- en rondom de gemeente zijn aantrekkelijk voor kleine pleziervaart. We moeten onderzoeken welke wateren bevaarbaar gemaakt kunnen worden (en onderling met elkaar verbonden) ten behoeve van deze recreanten.
 • Er worden beperkingen gesteld aan evenementen met dieren. 

Sport

De SP vindt het belangrijk dat alle mensen aan sport kunnen doen. Sport bevordert de lichamelijke én geestelijke gezondheid van mensen. Ook draagt sport bij aan een samenleving met meer verbondenheid; het is belangrijk voor de integratie, voor sociale cohesie en leert sportdeelnemers omgaan met overwinning en verlies. Sportfaciliteiten staan wat de SP betreft in de eerste plaats ten dienste van de breedtesport.

De standpunten van de SP:

 • In elke buurt moeten veilige veldjes zijn waar gesport kan worden. Ook moeten er in elk dorp en in elke wijk speelplaatsen zijn waar kinderen actief kunnen spelen. Ook schoolpleinen kunnen onder buurttoezicht worden opengesteld voor sport.
 • Ook voor ouderen is sport en bewegen erg belangrijk. Op tal van plekken in de gemeente moet daarom gratis sport en beweging voor ouderen worden aangeboden.
 • Gymzalen, en sportfaciliteiten in buurthuizen moeten optimaal worden benut.
 • Er moeten meer sportcoaches worden aangesteld die organisaties kunnen ondersteunen bij het beweegaanbod voor groepen die mogelijk lastig bereikt kunnen worden: ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperking of mensen met aan migratie-achtergrond.
 • Het is in ons waterrijke land belangrijk om te kunnen zwemmen. Daarom moet het schoolzwemmen weer worden ingevoerd. Alle kinderen vanaf 6 jaar moeten leren zwemmen. De gemeente moet in overleg met de scholen om te onderzoeken hoe dat bereikt kan worden en middelen beschikbaar stellen.
 • De gemeente moet er op letten dat sportvoorzieningen, net als andere openbare gebouwen, ook voor gehandicapte sporters toegankelijk zijn.
 • De gemeente moet blijven investeren in diverse sportgelegenheden, die voor iedereen bereikbaar (en betaalbaar) moeten zijn. In de dorpen moeten kunstgrasvelden worden aangelegd. De SP is blij met de komst van de kunstijsbaan, maar ook het overdekt zwembad “De Dolfijn” moet volgens de bestaande planning worden vernieuwd.
 • Voor inwoners met een krappe beurs (en hun kinderen) moet sport en bewegen mogelijk zijn; de gemeente moet dat met passende regelingen faciliteren. 

Veiligheid

Helaas kent ook Hoogeveen allerlei vormen van criminaliteit en onveiligheid, zoals autobranden, inbraken, vechtpartijen, wietkwekerijen, misbruik, alcohol in het verkeer en zo meer. De samenleving heeft er last van en de politie heeft er de handen vol aan. Waar nodig moet hard ingegrepen worden, maar werken aan preventie heeft prioriteit.

De standpunten van de SP:

 • Er moet voorlichting komen op scholen over onderwerpen als alcohol en drugs, loverboys en pesten.
 • Overmatig gebruik van beveiligingscamera’s moet worden ontmoedigd. Deze bieden vooral een schijnveiligheid en misbruik van beelden ligt op de loer.
 • De gemeente moet mogelijkheden onderzoeken om op een legale manier cannabis te laten verbouwen en verhandelen.
 • In wijken en buurten waar regelmatig overlast is, moeten wijkagenten en buurtwerk samen met bewoners zoeken naar oplossingen voor de problemen.
 • De politie moet meer zichtbaar zijn in de wijken. “Meer blauw op straat” en ook gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) zijn nodig voor de handhaving.
 • Er is goede voorlichting nodig over het signaleren van huiselijk geweld en er moeten duidelijke aanspreekpunten komen waar men terecht kan in situaties waar sprake is van huiselijk geweld.
 • Een beleid van 'Heel en Schoon' in de openbare ruimte is noodzakelijk om verloedering te voorkomen.
 • De aanrijdtijden van ambulance en brandweer naar de buitendorpen zijn te lang. De gemeente moet met alle betrokken partijen in overleg om dit knelpunt aan te pakken. 

Verkeer en Openbaar Vervoer (OV)

Fietsen en wandelen zijn gezond en milieuvriendelijk voor alle leeftijdsgroepen en moeten daarom gestimuleerd worden. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet ook rekening worden gehouden met verkeersdeelnemers die een beperking hebben.

De standpunten van de SP: 

 • Fietspaden moeten breed genoeg zijn en uiteraard ook veilig. Obstakels midden op het fietspad moeten worden verwijderd. Fietspaden moeten immers ook goed toegankelijk zijn voor scootmobielen.
 • Kruisingen moeten in een oogopslag overzichtelijk zijn; het is gevaarlijk als mensen eerst moeten afstappen om de situatie te overzien.
 • Waar grote stromen fietsers (scholieren) zijn, is een tweerichtings fietspad gevaarlijk. Waar dit van toepassing is, moet (weer) aan beide kanten van de weg een fietspad worden aangelegd of het fietspad moet worden verbreed en voorzien van een middenberm.
 • Lichtvervuiling moet in zijn algemeenheid worden tegengegaan, maar fietspaden moeten wel adequaat verlicht worden.
 • Ook voetgangerspaden moeten breed genoeg zijn, zodat voetgangers niet noodgedwongen op een fietspad of op de weg hoeven te lopen.
 • Het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden in de gemeente moet van een goed niveau zijn.
 • Het fiets-/wandelpad langs de Hoogeveene Vaart moet worden verlengd, zodat er een fietspad ontstaat langs de hele rand van Hoogeveen.
 • Er moet een onderzoek komen naar de verkeersveiligheid van verschillende kruispunten in onze gemeente.
 • Openbaar vervoer in de regio wordt de laatste jaren steeds slechter waardoor er minder gebruik van wordt gemaakt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. De gemeente moet zich blijven inzetten voor een stadsdienst in de spits ten behoeve van forenzen en scholieren. De Bij is een succes en blijft gehandhaafd. Wij vinden dat deze voorziening gratis zou moeten zijn. 
 • Er moet serieus werk gemaakt worden van het terugdringen van de geluidsoverlast door de A37 en A28.
 • In de gemeente moeten voldoende oplaadpunten zijn voor elektrische auto’s.
 • Hoogeveen moet een Intercitystation hebben of in de spits meer stoptreinen. Hierover wordt overleg gepleegd met de NS.
 • Wij zijn geen voorstander van sponsoring van rotondes. 

Werk en inkomen

Hoogeveen moet streven naar een stevige economische structuur die mogelijkheden biedt aan de gehele beroepsbevolking. Daarbij gaat het niet alleen om het verminderen van de geregistreerde werkloosheid, maar ook om het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Er moeten meer vaste banen komen met een fatsoenlijk loon.
Mensen zonder werk zijn veelal aangewezen op regelingen van de gemeente.
De gemeente moet hen ondersteunen bij het zoeken naar werk en/of bij het volgen van opleidingen. Daarbij moet maatwerk altijd mogelijk zijn, maar er zijn natuurlijk algemene regelingen waar mensen in ieder geval op mogen rekenen.

De standpunten van de SP:

 • Bedrijven die zich duurzaam in Hoogeveen willen vestigen zijn van harte welkom. We willen geen onnodig lange procedures bij het verlenen van vergunningen.
 • De gemeente kan subsidie verlenen aan bedrijven die zich
  daadwerkelijk inzetten voor het verbeteren van de werkgelegenheid. Er moet wel redelijkerwijs uitzicht zijn op extra vaste banen. De gemeenteraad krijgt een controlefunctie bij deze subsidieregeling.
 • Bedrijventerreinen moeten aantrekkelijk zijn met voldoende
  groenvoorzieningen.
 • Voor -langdurig- leegstaande panden moet een alternatieve
  bestemming worden gezocht.
 • Het geld dat de gemeente van het rijk ontvangt voor de uiteenlopende sociale regelingen moet als zodanig worden geoormerkt.
 • De gemeente moet mensen die aangewezen zijn op gemeentelijke regelingen met respect behandelen.
 • De gemeente moet arbeidsgehandicapten in (vaste) dienst nemen. Minimaal 3% van de werknemers moet binnen deze groep vallen.
 • Alescon is onmisbaar voor mensen met een arbeidshandicap. Zij hebben recht op werk met het daarvoor geldende loon. Alescon moet daarom behouden blijven.
 • Op het gebied van reïntegratie moet de lokale overheid de regie houden. Een afdeling arbeidsreïntegratie moet zich actief inzetten voor het zoeken van passend werk voor cliënten waarbij (om)scholing tot de mogelijkheden behoort 
 • De gemeente mag werkzoekenden niet beschikbaar stellen als gratis werknemers voor bedrijven om hen zogenaamd 'werk-fit' te maken.
 • De inzet van mensen met een uitkering mag niet leiden tot
  werkverdringing.
 • Bijstandsgerechten mogen niet gedwongen te werk worden gesteld of worden verplicht tot een tegenprestatie of tot deelname aan zinloze reïntegratie-trajecten.
 • Werkzoekenden mogen natuurlijk gewoon vrijwilligerswerk doen. Het is onzin dat ze daarmee zouden moeten stoppen om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Het is juist belangrijk dat werkzoekenden hun talenten inzetten voor allerhande echt vrijwilligerswerk. De gemeente moet goede contacten onderhouden met de verschillende vrijwilligers-organisaties.
 • De buurthuizen moeten open blijven en gratis activiteiten aanbieden. Hierdoor kunnen eenzaamheid en sociale gevolgen van armoede beperkt worden. Ook andere instellingen hebben hierin overigens een soortgelijke taak.
 • Als mensen om redenen buiten hun schuld een periode geen inkomen hebben, moet de gemeente actief meedenken over een passende oplossing om problematische schulden te voorkomen. 

Wonen

De huurprijzen in ons land zijn door het rijksoverheidbeleid enorm gestegen. Ook in Hoogeveen is een tekort aan betaalbare woningen. Vooral jongeren en jonge gezinnen hebben moeite om woonruimte te vinden.

De standpunten van de SP:

 • Er moeten voldoende betaalbare huurwoningen komen. De gemeente moet afspraken maken met woningbouwcorporaties voor beperkte huurverhogingen. Ook de aanvangshuur voor nieuwe huurders moet worden gematigd.
 • De gemeente moet voortdurend checken of er voor de verschillende categorieën huurders voldoende woningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. 
 • De voorraad sociale huurwoningen moet op peil blijven. Aan verkoop van huurwoningen moeten strikte voorwaarden worden verbonden.
 • De sloop van goede en betaalbare woningen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zeker wanneer renovatie een geschikte optie is. Om sloop in de sociale woningbouw te ontmoedigen wordt een zgn. slooplat opgesteld; pas onder strikte voorwaarden mag worden overgegaan tot sloop.
 • Bewoners moeten na grootschalige renovatie altijd de mogelijkheid hebben om terug te keren naar de eigen wijk.
 • De gemeente stelt voor een aantrekkelijke prijs bouwgrond beschikbaar aan corporaties die betaalbare huurwoningen willen bouwen. Deze woningen mogen niet door de woningcorporaties worden verkocht. Zo nodig bouwt de gemeente zelf.
 • Er moet een regionale woonruimteverordening komen, waarbij de verschillende corporaties moeten samenwerken m.b.t. woningtoewijzing. Woningzoekenden hoeven zich dan slechts op één punt in te schrijven.
 • Er moet een actief anti-leegstandsbeleid komen. Panden die langer dan een jaar leeg staan, kunnen middels een verordening worden voorgedragen voor alternatief gebruik. Hierbij kan gedacht worden aan de huisvesting van mensen die lastig aan geschikte woonruimte kunnen komen. 
 • Voor veel ouderen is verhuizen naar een kleinere huurwoning onaantrekkelijk vanwege de hogere aanvangshuur. Daardoor blijven zij wonen in een huis dat feitelijk te groot is. De gemeente moet in overleg gaan met de corporaties om te bewerkstelligen dat mensen die verhuizen naar een kleiner huurhuis geen extra huurkosten hoeven te betalen. Op deze manier kan de doorstroming worden bevorderd.
 • Voor ouderen moeten voldoende gelijkvloerse woningen beschikbaar zijn. Seniorencomplexen behoren midden in de wijken te staan. In deze complexen zouden gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes moeten zijn waar ook andere bewoners uit de buurt welkom zijn.
 • Duurzaamheid en klimaatbeheersing zijn belangrijke thema’s. De SP is voorstander van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De gemeente maakt afspraken met de woningbouwcorporaties over isolatie, energiebesparing, zonnepanelen enz. Ook stelt de gemeente subsidies beschikbaar voor eigenaren die hun woning willen verduurzamen. 

Zorg en welzijn

Mensen die hulp nodig hebben, moeten die hulp ook kunnen krijgen. De SP pleit voor een recht op zorg. Dat blijft het uitgangspunt bij alle wijzigingen in de organisatie van WMO en Jeugdzorg. De zorg moet laagdrempelig zijn en het welzijnswerk verdient een centrale plaats in de dorpen en de wijken. Vrijwilligers zijn onmisbaar en mogen rekenen op passende ondersteuning. Professionals werken zoveel mogelijk op vast contract.

De standpunten van de SP:

 • Het geld dat de gemeente van het rijk ontvangt voor de WMO, de Jeugdzorg en andere specifieke geldstromen in het sociaal domein moet worden geoormerkt. Ook bij een eventuele onderschrijding van de begroting moet het geld binnen de WMO blijven.
 • Werkers in de zorg hebben recht op een eerlijk salaris.
 • De gemeente moet onderzoeken of de thuiszorg verzorgd kan worden door een eigen thuiszorg-organisatie zonder winstoogmerk.
 • Marktwerking en aanbestedingen in de zorg zijn niet in het belang van de zorgvragers en moet daarom worden vermeden. De zorg en ook de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener staat centraal. Tarieven moeten worden vastgesteld op basis van kwaliteit en niet voor de laagste prijs. De zorg is geen markt.
 • Jeugdzorg moet worden ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. Ook hier pleiten we voor zorgaanbieders zonder winstoogmerk.
 • De druk op mantelzorgers wordt steeds groter en is soms onaanvaardbaar groot. Er moet daarom serieus worden ingezet op mantelzorgondersteuning, met mogelijkheden van respijtweekenden voor mantelzorgers en dagbesteding voor de zorgbehoevenden, zodat de mantelzorger ontlast kan worden. Bij dreigende structurele overbelasting van de mantelzorger is een herindicatie noodzakelijk, waardoor er mogelijk meer professionele ondersteuning kan komen.
 • Indicaties moeten worden gesteld door ervaren beroepskrachten en niet door externe bureaus of gemeente-ambtenaren die niet voor zorg zijn opgeleid.
 • Werkgevers moeten bewust zijn van de zwaarte van de combinatie werk en mantelzorg; zij moeten worden gestimuleerd hier passende verlofregelingen toe te passen.
 • De WMO-raad is een orgaan waar veel kennis is verzameld. De WMO-raad moet daarom een belangrijke gesprekspartner zijn van de gemeente en ook betrokken worden in de besluitvorming. 
 • Het is belangrijk dat mantelzorgers op de hoogte zijn van alle mogelijkheden die geboden worden. De gemeente moet daarbij een actieve rol innemen m.b.t. de voorlichting. Onafhankelijke clientondersteuning is een optie.
 • Op maatschappelijk werk kan niet bezuinigd worden. Vanuit preventieoogpunt zijn juist investeringen van belang om grotere problemen te voorkomen. Ook in dit veld mag geen sprake zijn van marktwerking en aanbestedingen. SWW is verankerd in de Hoogeveense samenleving en moet verantwoordelijk blijven voor een goed en compleet aanbod van maatschappelijke hulpverlening. Bij uitbreiding van taken moet extra budget beschikbaar worden gesteld.
 • In alle wijken en dorpen moet goede en toegankelijke eerstelijnszorg aanwezig zijn.
 • De gemeente moet zich opstellen als actief pleitbezorger van een volwaardig regionaal ziekenhuis Bethesda, inclusief spoedeisende hulp, IC en verloskunde. Deze zorg is een cruciale voorziening in de gemeente en van levensbelang voor het voortbestaan van een streekziekenhuis. De gemeenteraad moet daarom de ontwikkelingen binnen de Treant-Zorggroep uiterst kritisch blijven volgen en waar nodig aan de kaak stellen.
 • De gemeente moet scherp stelling nemen tegen topsalarissen en hoge vertrekbonussen van zorgbestuurders.
 • Er moet vooral worden ingezet op een actieve preventieve aanpak. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen, zowel op materieel- als immaterieel gebied. Steeds is aandacht voor gezonde voeding en bewegen mogelijk en noodzakelijk. Initiatieven op dit terrein worden van harte ondersteund. 

We hebben ons verkiezingsprogramma vertaald naar het Drents, klik op Drents verkiezingsprogramma om deze te downloaden.

Foto: Jeroen Pomper / SP

Doe mee

Wil je meedoen aan onze campagne? Meldt je dan nu aan!

Stuur een mail naar hoogeveen@sp.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website