h

Vraagtekens rond parkeergarage aan het Kaapplein

12 juni 2017

Vraagtekens rond parkeergarage aan het Kaapplein

Een mooier en beter stadscentrum in Hoogeveen. Met meer groen, meer bewoning in de buurt van voorzieningen ondermeer voor senioren. Opknappen van gaten in de bebouwing. Een betere verkeerscirculatie. Maar hoort bij dat mooie en betere stadscentrum ook een parkeergarage voor miljoenen euro's? Wat de SP betreft kon het geld beter besteed worden. Veel Hoogeveners waren dat met ons eens en tekenden de petitie.

Inmiddels is de parkeergarage na de nodige tegenvallers en vertraging in de bouw in gebruik genomen. Behalve over nut en noodzaak zijn er nog steeds veel vragen rond het project. De SP wil daar meer helderheid over.

De gemeenteraadsfractie heeft daarom de volgende vragen gesteld.

1 Bouwkosten

Wat is de totale financiele bijdrage van de gemeente Hoogeveen voor de bouw van de parkeergarage. Kunt u dat totaal specificeren over de afgelopen jaren. Wat waren daarbij de bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor aanleg infrastructuur. Hoe zijn de bedragen in de jaarrekeningen verwerkt?

2 Geen risico gemeente

Is het juist dat contractueel met de aannemer is vastgelegd dat de gemeente Hoogeveen niet geconfronteerd zou kunnen worden met extra kosten voor het project?

3 Tegenvallers, en nu?

Bij de bouw was sprake van aanzienlijke tegenvallers, ondermeer bij de aanleg van de fundering. De bouw liep hierdoor bovendien ernstige vertraging op, zo hebben wij begrepen.

Kunt u aangeven welke financiele consequenties dit had? Hoe zijn de financiele tegenvallers opgevangen? Is inmiddels bekend welke partners welk deel van het verlies nemen, of misschien moeten we zeggen, in mindering brengen op de winst van het project? Of wensen partijen deze informatie nog steeds niet te delen?

Kunt u voorts aangeven op welke wijze de gemeente hier mee te maken had:

Zijn er tijdens het bouwproces wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke plan? Zo ja, welke? Zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de aannemer ter compensatie? Hebben de partners in het bouwproject op andere wijze voordelen genoten? Heeft de gemeente schade ondervonden van de vertraagde oplevering van de garage, bijvoorbeeld door het mislopen van parkeergelden of anderszins? Zijn deze schades geclaimd?

4 Toch Meerkosten?

In de jaarrekening 2016 is vermeld dat er sprake zou zijn van meerwerk tot een bedrag van 111.000 Euro. Het zou gaan om extra verlichting en apparatuur. Kunt u toelichten waarom dit niet voorzien was? Hoe kan het dat er meerkosten zijn ontstaan voor de gemeente terwijl de gemeente de contracten -naar wij begrepen hadden- dichtgetimmerd had.

Deze vraag hadden wij bij de jaarrekening eveneens gesteld, maar voor zover ons bekend hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.

5 Verwachtingen gebruik

Graag ontvangen wij inzicht in de exploitatie van de parkeergarage.

Hoeveel auto's zullen er naar verwachting jaarlijks gebruik maken van de parkeergarage? Welke bezettingsgraad van de garage verwacht u gemiddeld?

Wat zijn de verwachtingen over de spreiding van het gebruik?

6 Maatschappelijk vastgoed

Als de keus was gemaakt de parkeergarage als economisch vastgoed aan te merken, welke jaarlijkse afschrijvingen hadden dan in de periode 2016 –

2021 plaats moeten vinden?

Kunt u aangeven wat het verschil is, en wat de gevolgen zijn, om deze parkeergarage als maatschappelijk danwel economisch vastgoed aan te merken?

Deze vraag hadden wij bij de jaarrekening eveneens gesteld, maar voor zover ons bekend hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.

7 Begroting

Op blz 174 van de programma begroting 2018-2021 vinden wij enige informatie over de kosten en opbrengsten van het parkeren en de parkeergarage, die wij in dit kader graag meenemen.

Wat moeten wij verstaan onder overhead? Waar kunnen wij de kosten terugvinden van het onderhoud, administratie, het toezicht en andere kosten van de parkeergarage? Zijn er kosten rond het inhuren van derden?

8 Effect parkeergarage

Waarop baseert u uw verwachting dat er sprake zal zijn van een toename van de opbrengsten parkeren, terwijl de constatering is dat het winkelgebied moet inkrimpen vanwege ander koopgedrag en Hoogeveen bovendien mikt op een toename van het bezoek van de binnenstad per fiets?

Heeft u aanwijzingen dat de aanleg van de parkeergarage gaat leiden tot extra bezoek aan de binnenstad?

9 Geen verhoging parkeergelden?

Naar wij begrepen hebben dient er in het geval een auto in de parkeergarage aanwezig blijft buiten de tijden dat parkeergeld verschuldigd is, alsnog een bedrag per uur betaald te worden. Is dat niet in strijd met het idee dat parkeren in de parkeergarage niet duurder is dan elders waar betaald parkeren in Hoogeveen geldt?

10 Werkgelegenheid

Levert de parkeergarage na het ingebruik stellen ook extra werkgelegenheid op? In hoeverre geldt dat ook voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt?

In afwachting van uw beantwoording,

namens de SP-fractie

Philip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier