h

SP: Participatie premies niet op de plank laten liggen

11 augustus 2017

SP: Participatie premies niet op de plank laten liggen

De gemeente Hoogeveen is over de periode 2012 tot en met 2014 nog premies verschuldigd aan werkzoekenden die indertijd op een zogenaamde 'participatieplaats' werkzaam waren.

De gemeente liet via een publicatie in 'het Torentje' van 5 april van dit jaar weten dat betrokkenen hiervoor alsnogbeen aanvraag in kunnen dienen. ,,Beter laat dan nooit. De werkwijze van de gemeente leidt er echter toe dat rechthebbenden die toevallig het bericht in het Torentje niet gelezen hebben, zomaar een paar honderd euro mis kunnen lopen”, vreest de SP. De fractie stelt vragen over de kwestie.

Het beleid van de gemeente Hoogeveen voorzag indertijd niet in een premie als onderdeel van het re-integratieplan van werkzoekenden. Dit beleid bleek echter, gezien uitspraken van de rechtbank in het licht van de Wet werk en bijstand, niet houdbaar voor werkzoekenden die een plek kregen toegewezen op een 'participatieplaats'. Hoogeveen stelt nu onder voorwaarden alsnog 1 Euro per gewerkt uur beschikbaar. Aangezien honderden werkzoekenden in de jaren 2012, 2013 en 2014 meerdere uren in de week op een participatieplaats actief waren, is Hoogeveen betrokkenen enkele tienduizenden euro's en wellicht tonnen in totaal verschuldigd. 

De SP vraagt waarom niet gekozen is voor automatische nabetalingen. Of, als dat in sommige gevallen niet mogelijk mocht zijn, in ieder geval voor een actieve benadering van de rechthebbenden om hen te wijzen op de herziene regeling.

--------------------------------------

Schriftelijke vragen premie participatieplaatsen

In het Torentje van 5 april j.l. verscheen het volgende bericht.

PREMIE VOOR ONBETAALD WERKEN OP EEN PARTICIPATIEPLAATS IN DE PERIODE 2012 TOT EN MET 2014.

Deze mededeling gaat over het werken op een participatieplaats in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. In deze periode was de Verordening re-integratie en participatie 2012 van kracht. Volgens deze verordening was het mogelijk dat iemand met een bijstandsuit­kering door de gemeente Hoogeveen, tij­delijk op een zogeheten 'participatieplaats' werd geplaatst. De participatieplaats was dan een onderdeel van het re-integratie­plan van de betreffende werkzoekende. Oorspronkelijk stond hier geen verdere financiële tegemoetkoming (premie) tegenover. Dat heeft de gemeente met terugwerkende kracht veranderd. Er kan alsnog een premie worden uitbetaald voor de re-integratieactiviteiten die op een par­ticipatieplaats zijn uitgevoerd. De premie bedraagt 1,00 Euro voor elk uur dat er op een participatieplaats is gewerkt. De premie bedraagt maximaal 95,00 Euro per maand en maximaal k 764,00 per jaar.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op dat de premie alleen geldt voor onbetaald werk dat is verricht op een participatieplaats, in opdracht van de gemeente Hoogeveen. Vrijwilligerswerk geeft geen recht op de premie. Ook niet wanneer de gemeente er­mee heeft ingestemd dat u dat vrijwilligers­werk doet. Andere vormen van onbetaald werk die als onderdeel van uw re-integratie naar arbeid zijn uitgevoerd vallen ook niet Wanneer u in de genoemde periode op een participatieplaats onbetaald werk hebt gedaan en alsnog voor de premie in aanmerking denkt te komen kunt u deze aanvragen bij Het Werkplein in Hoogeveen, Dekkerplein 1 7901 BZ Hoogeveen. De aan­vraag moet gericht zijn ter attentie van Lina Hoogesteger. U kunt uw aanvraag ook per e-mail doen. Gebruikt u dan het volgende e-mailadres: participatieplaats@Hoogeveen.nl

Voor een vlotte behandeling van uw aan­vraag, vragen wij u om duidelijk uw naam en Burgerservice nummer (BSN) aan te ge­ven en eventueel uw geboortedatum. Het is prettig (maar niet beslist noodzakelijk) wanneer u verder kunt aangeven:

in welke periode u op een participatie­plaats hebt gewerkt,

bij welke organisatie u toen hebt gewerkt.

De SP-fractie werd erop gewezen dat de nabetalingen mede vanwege de gekozen gemeentelijk werkwijze de rechthebbenden niet altijd bereiken.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1 Uitspraak rechter

Wat is de reden dat de premie indertijd niet is uitbetaald? Wat was de reden dat er niet voor gekozen is gevolg te geven aan de aanwijzingen in de op dat moment geldende wetgeving mbt uitbetaling premie?

Is het juist dat de premie nu uitbetaald wordt naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken, in het bijzonder de uitspraak met kenmerk LEE 16/925? Hierin beslist de rechter:

'15. Gelet op het vorenoverwogene is het beroep van eiser gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

De rechtbank zal niet zelf in de zaak voorzien omdat zij daartoe niet over voldoende gegevens beschikt. Zo beschikt de rechtbank niet over voldoende gegevens over eisers medewerking bij het vervullen van zijn onbeloonde additionele werkzaamheden bij (naam organisatie red.). Ook beschikt de rechtbank niet over het aantal uren dat eiser in de van belang zijnde periode voormelde werkzaamheden heeft verricht. Verweerder zal hier zelf (nader) onderzoek naar moeten verrichten. Verweerder wordt daarom opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Met het oog op de voortgang, zal de rechtbank aan verweerder een termijn stellen waarbinnen hij het nieuwe besluit zal dienen te nemen'.

2 Automatische betaling?

Waarom is het nodig dat betrokkenen zelf een aanvraag moeten doen? Waarom krijgen betrokkenen niet automatisch persoonlijk bericht? Waarom vinden nabetalingen niet automatisch plaats? Is bij de gemeente niet (meer) bekend om welke mensen het gaat?

3 Voormalige werkgevers participatiemedewerkers

Indien bij de gemeente zelf onvoldoende gegevens van rechthebbenden bekend zijn, werken voormalige werkgevers mee aan de nabetaling van premie aan voormalige participatiemedewerkers? Zo nee, waarom niet?

4 Stand van zaken

Is bekend hoeveel mensen die intertijd op een Hoogeveense participatieplaats werkzaam waren recht hebben op nabetaling van premie? Is bekend welke mensen die nu een uitkering ontvangen en als zodanig bekend zijn bij de gemeente recht hebben op nabetaling van participatiepremie in de periode 2012 tot en met 2014? Worden deze mensen wel actief benaderd?

Hoeveel aanvragen zijn er op dit moment binnen? Hoeveel daarvan zijn afgehandeld?

5 Premie niet achterhouden

Ieder het zijne is in het maatschappelijk verkeer een algemeen aanvaard uitgangspunt. Bent u van mening dat de gemeente Hoogeveen voldoende actief is de rechthebbenden hun recht te laten verkrijgen? Bent u met ons van mening dat het beleid erop gericht moet zijn alle rechthebbenden de in eerste instantie ten onrechte niet betaalde premie alsnog na te betalen? 

Namens de SP fractie

Philip Oosterlaak

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier