h

Geen aanpassing drankbeleid voor jongeren in Hoogeveen

7 februari 2019

Geen aanpassing drankbeleid voor jongeren in Hoogeveen

Hoogeveen - In Hoogeveen gebruiken relatief veel jongeren verslavende middelen, zoals alcohol en drugs. Dankzij diverse preventiemaatregelen probeert de gemeente Hoogeveen dit aantal omlaag te brengen, echter heeft dat tot nu toe nog niet het gewenste resultaat behaald. Er is weliswaar wel sprake van een daling van het gebruik van alcohol, maar Hoogeveen staat nog steeds bovenaan in Drenthe wat betreft alcoholgebruik onder jongeren. En daar zijn wij bepaald niet trots op. (Zie onder voor de bronvermeldingen en de uiteenzetting van de cijfers)

In IJsland hebben ze ook jarenlang te maken gehad met een grote verslavingsproblematiek. Daarom hebben ze enkele tientallen jaren geleden een totaal nieuw beleid opgezet, het zogeheten IJslands preventiemodel. In het kort komt het er op neer dat jongeren die van verslavende middelen afblijven, beloond worden. Met concertkaartjes, korting op sportabonementen en noem maar op. Ook de ouders, verenigingen en scholen worden bij deze aanpak intensief betrokken. En met succes. En dat kan in Hoogeveen ook.

Daarom heeft SP raadslid Jeroen Pomper een motie ingediend om het college op te roepen het IJslandse preventiemodel nader te onderzoeken en de elementen waar wij als gemeente wat mee kunnen te vertalen naar beleid. Echter ontraadde de wethouder deze motie. Zo zou de proef, die momenteel door het Trimbos instituut wordt uitgevoerd bij 6 Nederlandse gemeenten, nog niet afgerond zijn. Het college zou de resultaten hiervan het liefst af willen wachten. Bovendien zou het IJslands model niet succesvol zijn voor de groep van 16 - 18-jarigen.  Het nieuw in te zetten beleid wordt daarom niet aangepast.

“Het gaat er niet om het beleid direct aan te passen, we roepen het college juist op die elementen uit het IJslands preventiemodel te gebruiken, die van waarde kunnen zijn op het bestaande beleid. Als een aanvulling. Wij roepen dus op om het preventiemodel nader te onderzoeken”. CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie en VVD gaven aan zich achter de motivatie van de wethouder te scharen; ze voelen niets voor een aanpassing en ze wachten op de resultaten van het onderzoek van het Trimbos instituut. De motie werd desondanks toch in stemming gebracht, naast indieners SP, D’66 en SGP, stemden de fracties van de PvdA en Groen Links voor de motie. Een gemiste kans voor het College wat de SP betreft.

Bronnen:

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/media/1087/gemeentelijkrapport_hoogeveen_jeugd_2013.pdf

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/media/1086/gemeentelijkrapport_hoogeveen_jeugd_2008.pdf

http://www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl/media/1323/gemeenterapportage_hoogeveen_2014-2017.pdf

Tekst motie:

De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 7 februari 2019,  

Heeft kennis genomen van:
•  Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023;
•  Berichten van onder meer het Trimbos-instituut over 'Het IJslandse preventiemodel'.  

Constateert dat:
•  IJslandse jongeren 20 jaar geleden nog de grootverbruikers van Europa waren voor wat betreft drank, sigaretten en drugs. Nu gebruiken zij het minst van alle jongeren in Europa;
•  Zes Nederlandse gemeenten inmiddels aan de slag zijn met het IJslandse model. Zij verkennen, samen met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), hoe de IJslandse aanpak in Nederlandse gemeenten kan worden gebruikt;
•  Er behoefte is onder jongeren van 18- aan mogelijkheden om op goede wijze te ontspannen en vrije tijd door te brengen.  

Overweegt dat:
•  Waardevolle inzichten uit de aanpak volgens het IJslandse preventiemodel wellicht ook in deHoogeveense situatie bruikbaar zijn;
•  In Hoogeveen met JOGG en Jong Hoogeveen al goede initiatieven zijn genomen.   

Roept het college op:
1.  Te onderzoeken in hoeverre het IJslandse preventiemodel een aanvulling kan zijn op het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2019 – 2023;
2.  Hierbij in kaart te brengen hoe bestaande initiatieven door het IJslandse model versterkt kunnen worden;
3.  Financiële consequenties hierbij te betrekken en de raad voor de zomer 2019 hierover te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Reactie toevoegen

U bent hier