h

Hoogste tijd voor opheldering debacle De Wieken

23 januari 2020

Hoogste tijd voor opheldering debacle De Wieken

Foto: Chris Zwolle / flickr

Hoe kon het dat de gemeente circa een miljoen misliep aan niet ontvangen bijdragen van het bedrijfsleven voor het project De Wieken? De SP heeft opnieuw vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen. Inmiddels is de 'stichting Bedrijventerrein De Wieken' opgeheven en zijn de pogingen opgegeven alsnog betalingen binnen te krijgen. Naar de mening van de SP-fractie is het de hoogste tijd voor het College verantwoording af te leggen.

 

Een prachtige samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Bij aanvang van het project had men er de mond vol van. Voor miljoenen zou het Hoogeveense bedrijventerrein De Wieken opgeknapt worden. De diverse overheden zouden voor 90% van de kosten opdraaien, het bedrijfsleven voor 10%. Ondermeer de weg langs het vliegveld werd hiervoor aangelegd, ter verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

Betalingen van het bedrijfsleven via de speciaal opgerichte 'stichting Bedrijventerrein De Wieken' bleven echter haperen. Geen boter bij de vis. De gemeenteraad werd over de voortgang van het innen van de bijdragen van bedrijfsleven, of beter gezegd het gebrek aan voortgang, slechts vertrouwelijk geinformeerd door middel van een raadsinformatiebrief dd oktober 2014. De pogingen werden ondertussen voortgezet alsnog de betrokken ondernemers te bewegen hun bijdrage te leveren. Dat bleek echter lastig aangezien er zwart op wit niks geregeld bleek te zijn. Pas in de zomer van 2019 werd bekend dat de stichting alsnog was opgeheven. Voor de SP was dat aanleiding opheldering te vragen over de hele gang van zaken.

 

Op vragen waarom de gemeente ingestemd heeft met de vrijblijvende manier waarop het bedrijfsleven verzocht werd over de brug te komen, of waarom de gemeente de zaak jarenlang op zijn beloop liet wenste het College niet meer in te gaan. De zaak zou afgedaan zijn omdat er in 2014 al negen ton afgeschreven was en omdat de raad al door middel van een brief geinformeerd zou zijn.

"Flauwekul”, meent SP raadslid Philip Oosterlaak die vervolg vragen indiende. "Nu de stichting opgeheven is en de pogingen kennelijk gestaakt zijn de ondernemers te bewegen alsnog met dat miljoen over de brug te komen, is het de hoogste tijd dat de gemeente opening van zaken geeft wat er precies gebeurd is. En hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Wat ons betreft is het vervolgens aan de gemeenteraad conclusies te trekken.” Volgens de SP is dat niet alleen van belang om deze kwestie af te kunnen sluiten, maar ook om nog eens goed tegen het licht te houden of er eigenlijk iets veranderd is. Oosterlaak: "Ook bij een project als “Vierkant Voor Werk” is bijvoorbeeld nauwelijks na te gaan of de verstrekte subsidies aan de betrokken ondernemers echt meer banen hebben opgeleverd. Overheid en bedrijfsleven samen de schouders eronder is mooi, maar de gemeente moet zich daarbij niet als gekke Henkie gedragen”.

 

schriftelijke (vervolg)vragen

Naar aanleiding van beantwoording dd 17 oktober 2019 schriftelijke vragen SP over Stichting Bedrijventerrein De Wieken.

 

Geacht College,

Onze dank voor de beantwoording van onze eerdere vragen. Helaas gaat de beantwoording voorbij aan enkele naar onze mening cruciale kwesties. 

In uw beantwoording stelt u echter tot onze verbazing dat een en ander feitelijk al afgerond zou zijn:

“Wij hebben u bij raadsinformatiebrief in november 2014 geïnformeerd over de gehele gang van zaken en de financiële consequenties in de jaarrekening 2014 verwerkt en verantwoord. Daarmee is voor ons de zaak afgerond.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.”

Bij de onderstaande vragen gaan we met name in op uw stelling dat de zaak al afgerond zou zijn.

Het lijkt ons namelijk eerder dat er, in ieder geval voor de raad, nog geen sprake geweest is van een afronding. En dat het moment dat de stichting haar werkzaamheden gaat staken het moment is voor de raad alsnog tot een afronding te komen en conclusies te trekken.

De zogenaamde raadsinformatiebrief was voor zover wij dat nu kunnen beoordelen niet meer dan een informele tussenrapportage en de boekingen in de jaarrekening 2014 kunnen ons inziens niet gezien worden als een verantwoording.

Wij hebben de volgende vragen:

1. De aanhef van de raadsinformatiebrief november 2014 luidt:

“Zoals toegezegd in de gemrap geven wij u met deze brief de stand van zaken weer inzake van de stichting Bedrijventerrein De Wieken.”

In de brief wordt melding gemaakt van de pogingen gelden te innen. Dit proces was echter kennelijk niet afgerond.

De status van het stuk wordt in uw beantwoording aangeduid als “vertrouwelijk”. Navraag leert dat het stuk niet openbaar was, maar dat er ook weer geen sprake was van een stuk waarop geheimhouding rust.

Het stuk is niet in de raad behandeld. Over het stuk heeft geen besluitvorming plaatsgevonden.

Vraag 1a: Hoe ziet u de status van het stuk?

Vraag 1b: Bent u van mening dat u met deze tussenrapportage voldaan hebt aan uw informatieplicht naar de raad en naar onze inwoners?

 

2 . In de door u aangegeven passage in de jaarrekening 2014 staat de volgende zin:

“Revitalisering de Wieken

In 2014 hebben we € 900.000 extra afgeschreven op het project Revitalisering de Wieken (zie onder investeringen)”

De raad heeft ingestemd met de jaarrekening 2014.

Vraag 2: Ziet u het tussentijds nemen van een extra afschrijving in een lopend proces als een afrondende verantwoording van het gevoerde beleid? Kunt u dit toelichten?

 

3. Wat de SP betreft is het de hoogste tijd voor de gemeenteraad nu de stichting onlangs opgeheven is en de pogingen gelden te innen kennelijk zijn gestaakt, tot een afronding te komen van het project de Wieken. Met name ook over de kwestie hoe het mogelijk is dat de gemeente zomaar een bijzonder groot bedrag misloopt. Op grond van gedegen en volledige informatie. Wij vinden dat duidelijk moet zijn welke conclusies de gemeenteraad zou willen trekken. Dat hoeft niet meteen op basis van extern onderzoek of een onderzoek van de rekenkamer. Naar onze mening is het allereerst de taak van het gemeentebestuur zelf de raad en onze inwoners openheid van zaken te geven.

Vraag 3: Is het College bereid zelf met een gedegen evaluatie te komen over de falende aanpak in het project de Wieken de vastgestelde bijdrages te innen van het bedrijfsleven?

 

Reactie toevoegen

U bent hier