h

Doormodderen helpt niet nu gemeente financieel kopje onder gaat

10 februari 2020

Doormodderen helpt niet nu gemeente financieel kopje onder gaat

Een forse streep door de uitgaven. Daarmee verwacht het gemeentebestuur de Hoogeveense financien weer op orde te kijgen. Met dat nieuws kwam het College. Nog maar enkele maanden geleden schotelde het gemeentebestuur de raad een begroting voor met toen al voor de SP onaanvaardbare bezuinigingen, nu kan die begroting overboord want vooralsnog is er alleen geld voor 'wettelijke of contractuele verplichtingen'. Daarmee zet de gemeente zichzelf onder curatele.

In een eerste reactie wees SP financieel woordvoerder Oosterlaak erop dat een dergelijke uitgavenstop schokkend is voor Hoogeveen en de Hoogeveners. ,,Dit gaat vergaande gevolgen hebben: Nog meer mensen in de knel. Allerlei nuttige voorzieningen onder druk. Onderhoud dat verwaarloosd wordt. En bovendien opnieuw een deuk in het vertrouwen van de plaatselijke overheid.” Net als diverse andere partijen is de SP verbaasd dat de gemeente de laatste maanden onverdroten doorging met projecten als de Hoofdstraat en de plannenmakerij rond de Tamboer, terwijl al op het sociale vlak keiharde bezuinigingen werden doorgevoerd. Alsof er niets aan de hand is. Bezuinigingen ondermeer op de WMO, de armoedebestrijding en de participatie van mensen zonder baan. Oosterlaak: ,,Lange tijd probeerde het Hoogeveense College vast te houden aan een beleid waarbij de bezuinigingen van het rijk op de bijdragen voor WMO, Jeugdzorg en Participatiewet in diezelfde sectoren gevonden moeten worden. Geen afwegingen maar boekhoudprincipes. Dat is echter niet terecht en ook lastig uitvoerbaar. Niet terecht omdat het niet te verteren is dat mensen in Hoogeveen die het hardste nodig hebben, de klappen krijgen. En ook lastig uitvoerbaar omdat de gemeente met tig zorgaanbieders en andere uitvoerende organisaties om de tafel moet om in een tijdverslindende en bureaucratische wereld van aanbestedingen, zorgplicht en indicatiestellingen te bepalen wat er eigenlijk gebeuren moet, wat dat kost en wie dat betaalt. Een wereld van belangen en belangetjes. Wat de SP betreft een doodlopende weg.

Behalve alles wat het College nagelaten heeft, is vooral de bezuinigingspolitiek van de afgelopen regeringen oorzaak van de ontstane gaten in de Hoogeveense begroting. Overal in het land staan gemeentes er financieel beroerd voor. Bezuinigingen op onderwijs, de politie, de gezondheidszorg, de werkvoorziening, de sociale woningbouw en het OV betekenen een verlaging van de dienstverlening. En ondertussen is de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitvoering van allerlei taken waar ook weer steeds minder geld voor is. Oosterlaak: ,,De gemeente heeft de laatste tijd allerlei brandbrieven naar de regering gestuurd om duidelijk te maken dat het zo niet langer gaat. Maar nu de gemeente kopje ondergaat, is er alleen nog maar berusting. De situatie is daar echter totaal niet naar. Nu de gemeente op een faillissement afstevent, -in belangrijke mate vanwege het bezuinigingsbeleid van de regering-, en er kennelijk een regering zit die niet luistert en willens en wetens vasthoudt aan een beleid dat geen rekening houdt met de gevolgen voor gewone mensen, moet de gemeente kiezen. Kiezen of voor een prettige bestuurlijke relatie met de regering, of opkomen voor de mensen in Hoogeveen. Dat laatste is nodig, vinden wij als SP. Voor lokale bestuurders en raadsleden van VVD, D66, CDA en CU misschien een lastige keus. We zijn benieuwd of er raadsleden zijn die openlijk kritiek gaan geven op de eigen regering of gaan breken met hun landelijke partij”. De SP wil zo snel mogelijk van het College weten wat het precies betekent nu er een uitgavenstop komt en wat de consequenties zijn. Daarnaast wil de SP antwoord op de vraag waarom het beter zou zijn een uitgavenstop in te voeren, dan onder toezicht van de provincie te komen. Ook wil de SP dat de verdere besluitvorming over de bezuinigingen in de openbaarheid plaats vindt in de gemeenteraad zelf.

Reactie toevoegen

U bent hier