h

Beschouwing rapport informateurs

28 augustus 2020

Beschouwing rapport informateurs

Foto: Conqerdesign / Pixabay.com

De fractie van de SP wil haar grote waardering uitspreken voor de inzet van de informateurs gedurende de afgelopen 7 weken. Tijdens de zonnigste periode van het jaar durfden zij het aan om zich op te sluiten in het raadhuis en zich te verdiepen in het ontstaan van de bestuurlijke en financiële crisis in Hoogeveen en om samen met de raad te zoeken naar consensus voor de oplossingsrichting.

Ook de raad heeft de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gevoeld en het zomerreces opgeofferd om in betrekkelijk korte tijd ‘schoon schip’ te maken. Het nu voorliggende rapport Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen plus aanbevelingen geeft een goede weergave van hetgeen beide informateurs boven tafel hebben weten te krijgen, maar ook de soms pijnlijke keuzes waarmee de raad de afgelopen periode aan de slag is geweest.

De SP heeft hierbij echter ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de totstandkoming van de financiële basis voor de MJB 2021-2024. De informateurs hebben deze kritische opstelling echter adequaat opgepakt waardoor onze fractie in staat was proactief betrokken te blijven bij dit intensieve traject. Een schone lei is zeker ook de wens van onze fractie, maar herstel van vertrouwen zal nog enige tijd vergen. De 1e aanzet hebben wij echter zeker al wel ervaren gedurende de brainstorm sessies van de afgelopen maanden.

De keuze voor een zaken collega, in Juni door de PvdA reeds voorgesteld, heeft de SP toen al omarmt. Hoogeveen heeft op dit moment het meest aan ter zaken kundige mensen die niet perse voort hoeven te komen uit een van de fracties uit de raad. De financiële positie waarin we dankzij vrijwel alle voormalige coalitie partijen terecht zijn gekomen vraagt om een steviger aanpak. Wij vinden het met name van belang dat het CDA haar machtspositie de komende jaren zal moeten inleveren en te beseffen dat alle fracties in onze raad hetzelfde doel voor ogen staat, namelijk als bestuurders in gezamenlijkheid te zoeken naar de beste oplossingen voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen. 

In deze context willen we dan ook even stil blijven staan bij punt 3.1.4 Macht i.p.v. inhoud/lage gunfactor. GB dacht dat het wellicht een goed idee zou zijn om concept moties of amendementen anoniem aan te leveren. Met andere woorden,pas dan zou het wellicht meer gaan om de inhoud dan om de gunfactor welke door partijkleuren vertroebeld zou kunnen raken. Een absurd voorstel in onze ogen!! De SP rekent er op dat het afgelopen proces heeft bijgedragen tot meer besef bij voormalige college partijen dat wij een gedeelde verantwoordelijkheid dragen en dat samenwerking met alle fracties uiteindelijk alleen maar kan bijdragen tot een stabiel bestuur voor Hoogeveen.

De nieuw mores had wat de SP betreft geen onderdeel hoeven uit te maken van dit rapport. De daarin genoemde punten zijn naar mening van onze fractie vanzelfsprekend. Wat betreft het voorstel voor een flankerend programma kunnen wij ons wel degelijk vinden in de aanbeveling.

Wat betreft de constatering van de informateurs dat onze financiële situatie indrukwekkend zorgwekkend genoemd mag worden is zeker iets wat door voormalige college partijen als zeer confronterend ervaren zal zijn. De gehele raad zal haar beste beentje voor moeten zetten om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden weer vet op de botten te krijgen. Daarbij is verhoging van de OZB onvermijdelijk. De SP kan hier prima mee leven in het besef dat verhoging van de OZB al jaren achterwege is gebleven terwijl ons voorzieningen niveau behoorlijk hoog is. De SP wil het zwembad, de Tamboer en Podium, Bibliotheek en alle sportvoorzieningen graag behouden voor Hoogeveen en vindt het dus fair en reëel dat wij allen daaraan de komende jaren een steentje bij moeten dragen. Sterker nog, dit had jaren geleden al moeten gebeuren!

Toch mist de SP in dit rapport de effecten van de bezuinigingen op met name het sociaal domein waarmee de kabinetten Rutte alle Nederlandse gemeenten heeft opgezadeld. Het mag duidelijk zijn dat de gevolgen hiervan in alle gemeenten voelbaar zijn en tot grote tekorten in begrotingen heeft geleid. In dit kader hebben de informateurs ook de open einde regeling ter discussie gesteld en de noodzaak tot een transitie binnen het team sociaal domein. De SP kan zich vinden in het aanstellen van een transitie manager ten einde het doel van geoptimaliseerde dienstverlening naar de inwoners te bereiken. Wij gaan hierover dan ook graag in gesprek met zowel medewerkers als de overige fracties.

De SWO en het ambtelijk apparaat zijn het laatste jaar vaak onderwerp van discussie geweest in de raad. De SP van mening is dat het zeer wenselijk is om de effectiviteit van deze organisatie tegen het licht te houden. Zeker ook vanwege het willen waarmaken van de bij oprichting van de SWO voorspelde besparing voor Hoogeveen en De Wolden. We willen echter nu van de gelegenheid gebruik maken om de ambtenaren te laten weten dat wij zeer erkentelijk zijn voor hun inzet en inbreng en hun bereidheid om aan de nukken en grillen van de gemeenteraad tegemoet te komen. Ook zij hebben tijdens het reces soms delen van hun vakantie in moeten leveren om gevraagde informatie bij de informateurs aan te kunnen leveren. Feit is echter wel dat de kosten inmiddels op een niveau zijn beland waarop wij niet anders kunnen dan besparingen door te gaan voeren. De SP verwacht van de nieuw aan te treden wethouders dat zij zullen bijdragen aan het meer efficiënt inrichten van de organisatie en medewerkers weer in hun kracht terug te brengen. Het voorstel om voor Hoogeveen weer een eigen gemeentesecretaris te benoemen is voor de SP bespreekbaar. De huidige gemeentesecretaris bekleed deze functie zowel in Hoogeveen als de Wolden en is daarnaast directeur van de SWO. Dit vinden wij een onwenselijke situatie en we zullen dan ook graag hierover met andere fracties in overleg gaan.

Opnieuw wordt ook weer Area genoemd als zijnde een veel te grote kostenpost voor de inwoners. Wij kunnen ons dan ook geheel vinden in het advies van de informateurs dat het nieuwe college opnieuw hierover in overleg moet met medeaandeelhouders Emmen en Coevorden om te bewerkstelligen dat de afvalstoffenheffing terug gebracht kan gaan worden tot minimaal het gemiddeld Drentse niveau.

Afrondend voorzitter, de SP is tevreden over het voorliggend rapport + aanbevelingen, maar realiseert zich tevens dat alle betrokkenen nodig zijn om Hoogeveen weer positief op de kaart te zetten. Tot de begrotingsonderhandelingen in november staat ons als raad nog de zoektocht te wachten om alsnog bijsturingen voor een bedrag van 1 miljoen te vinden. Wij zijn hier in ieder geval realistisch optimistisch over, en ervaren het besef dat door deze raad het vraagteken achter en op de Schone lei uiteindelijk weggeveegd zal gaan worden.

 

Jutta van den Oord

Fractievoorzitter SP Hoogeveen

Reactie toevoegen

U bent hier