h

Strategische beschouwing op de kaderbrief 2022

4 juni 2021

Strategische beschouwing op de kaderbrief 2022

Op 3 juni stond de kaderbrief 2022 op de agenda van de gemeenteraad in Hoogeveen. Fractievoorzitter Jutta van den Oord nam deel aan het debat. Dit is haar strategische beschouwing, namens de SP Hoogeveen:

De fractie van de SP heeft met zeer veel interesse en waardering de voorliggende kaderbrief 2022 en de notitie vervangingsinvesteringen van het college tot zich genomen. De waardering zit met name in het feit dat dit zakencollege binnen relatief korte tijd zich heeft moeten buigen over zaken welke door eerdere colleges niet afdoende zijn opgepakt dan wel afgehandeld, bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen welke niet waren opgenomen in de begroting. Onze fractie voelt dan ook de behoefte om haar waardering en tevredenheid kenbaar te maken omtrent de wijze waarop dit college de raad informeert, de raad al vroegtijdig meeneemt en dilemma’s voorlegt en hierdoor een zeer prettige samenwerking tussen raad en college weet vorm te geven.   

In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de door het college voorgestelde beleidsarme begroting en het pessimistisch-realistisch ramen. Dat er toch al ruimte in de begroting wordt gereserveerd om enige armslag en ruimte voor perspectief te hebben vinden wij zonder meer van belang!

De herijking van het gemeentefonds is al langer een wens van vele gemeenten daar deze geen recht doet aan de verschillende omstandigheden per gemeente. We zijn door de 1e indicatieve herverdeel effecten van de nieuwe verdeelsleutel, verheugd dat dit voor Hoogeveen positief uit zal gaan vallen. Aangezien de effecten pas eind 2022 na publicatie van de december circulaire duidelijk zullen worden is het begrijpelijk dat deze nog niet kunnen worden verwerkt.

De fractie van de SP is zeer tevreden met de berichten dat er in ieder geval voor Jeugdzorg meer geld beschikbaar zal gaan komen! Met betrekking tot de taakstelling op het Sociaal domein hebben wij ons steeds verzet tegen het keer op keer bezuinigen op met name WMO en Jeugdzorg. De zin “zoals het er nu naar uitziet, kunnen we meer dan wel sneller sparen dan is afgesproken in de Schone Lei” biedt wat de SP betreft de mogelijkheid om minder te bezuinigen op het sociaal domein in de jaren 2022 t/m 2025. We zouden hierover dan ook graag de mening van andere fracties horen die hebben aangegeven dat er in Hoogeveen niemand tussen wal en schip hoeft te belanden.

Het toevoegen van de reserve kapitaallasten Stadscentrum aan de Algemene reserve is wat ons betreft een goede keus, zeker als dit leidt tot meer transparantie en het beter kunnen maken van integrale afwegingen.

Met betrekking tot de taakstelling voor de SWO willen wij graag alle medewerkers van de SWO laten weten dat voor onze fractie deze bezuiniging absoluut niets zegt over de wijze waarop zij hun werk doen. Sterker nog, wij zouden graag zien dat de uitvoering zich verzekert ziet van ons vertrouwen in hen en dat onze fractie graag wil meedenken als het gaat om hen meer in hun kracht te kunnen brengen. Een verbetering van het klantgericht maatwerk kunnen leveren is voor alle betrokkenen (medewerker en klant) een win-win situatie.

Met betrekking tot de voorgestelde vervangingsinvesteringen kunnen wij ons vinden in de door het college voorgestelde koers. Wat ons betreft zijn er echter een paar zaken waar raad en college op korte termijn met elkaar over in gesprek zullen moeten gaan om knopen door te hakken rond zaken die niet langer kunnen wachten. Daarbij denken wij aan:

 

Zwembad
Wijk- en buurthuizen
Actualiseren van het vastgoedbeleid en investeringsmiddelen opnemen in de begroting
Renovatie/nieuwbouw brandweerkazerne

 

Al met al spreekt de fractie van de SP haar vertrouwen uit over de door het college ingeslagen koers in tijden van pijnlijke maar noodzakelijke bezuinigingen. Wat ons betreft is de samenwerking met het zaken college zeer goed bevallen en zijn wij voor voortzetting na de komende verkiezingen!

Reactie toevoegen

U bent hier