h

Herontwerp sociaal domein; Niet over de ruggen van mensen!

28 februari 2022

Herontwerp sociaal domein; Niet over de ruggen van mensen!

Foto: SP

In 2015 heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van WMO, Jeugdzorg en Participatie overgedragen naar de gemeenten. Deze overdracht ging echter ook gepaard met een forse bezuiniging. Mede hierdoor is Hoogeveen, net als vrijwel alle overige gemeenten, ernstig in de financiële problemen gekomen. Wat de SP betreft is de maat nu vol: Geen verdere bezuinigingen meer op het sociaal domein!

Tijdens het verkennend traject voor de vorming van een nieuw college, is door de informateurs getracht om allerlei informatie aan de raad aan te leveren t.b.v. het zoeken naar bezuinigingen om de Hoogeveense financiën weer op orde te kunnen krijgen. Daarbij kwamen de informateurs tot de conclusie dat we In Hoogeveen erg veel, zogenaamde, bovenwettelijke regelingen kenden binnen het sociaal domein. Met andere woorden, tot 2025 zouden we ruim 8 miljoen kunnen bezuinigen op dit grootste domein om de inkomsten en uitgaven in balans te kunnen krijgen.

Jutta van den Oord (fractievoorzitter SP Hoogeveen): "Als SP hebben we hier altijd bezwaar tegen gemaakt. In 2020 heeft de SP lokaal actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het sociaal domein, een kruiwagen vol rode zakdoeken met handtekeningen werd toen op ludieke wijze aangeboden aan de Hoogeveense Raad en College." De wijze waarop bepaald wordt hoeveel geld er uit Den Haag richting de gemeenten komt wordt bepaald door een oude CBS formule die nauwelijks rekening houdt met de gemiddelde zorgvraag per gemeente. Wij waren dan ook niet echt verbaasd toen het college liet weten dat de in “Schone Lei” voorgestelde bezuinigingen binnen het sociaal domein niet gerealiseerd konden worden zonder daarbij het risico te lopen niet aan wettelijk verplichte zorgtaken te kunnen voldoen. "Met andere woorden, zoveel bovenwettelijke regelingen hebben we dus helemaal niet in Hoogeveen", volgens van den Oord.

Zoveel bovenwettelijke regelingen hebben we dus helemaal niet in Hoogeveen

In de Schone Lei is ook het advies opgenomen om wijze waarop wij in Hoogeveen uitvoering geven aan de taken binnen het sociaal domein tegen het licht te houden en te bekijken of we het efficiënter kunnen regelen. Het college is met die opdracht het afgelopen jaar aan de slag te gaan om te kijken wat er goed gaat, maar zeker ook wat er beter kan en moet. Hierbij zijn maatschappelijke en commerciële organisaties, ambtenaren sociaal domein en inwoners en cliënten, maar ook de cliëntenraad en sociale adviesraad in de gelegenheid gesteld om mee te denken over dit herontwerp.

De SP heeft altijd voor ogen gehad dat het herontwerp diende om de bureaucratie terug te dringen en de service naar onze inwoners te verbeteren. Maar ook gerichter maatwerk te laten kunnen leveren door de ambtenaren in de uitvoering. Indien er daardoor een besparing zou worden gerealiseerd is dat uiteraard mooi meegenomen.
Met het nu voorliggende herontwerp kan de SP zich in grote lijnen wel vinden wanneer de ideeën op papier ook in de praktijk een verbetering daadwerkelijk voor de inwoners een verbetering gaan brengen. Desondanks voelde de SP zich genoodzaakt om tegen het huidige programmaplan Herontwerp sociaal domein te stemmen.

Net als de adviesraad ziet de SP de door het college benoemde besparingen als een verdere uitvoering van de bezuinigingsopdracht op het sociaal domein. De SP deelt de zorgen van de adviesraad dat dit herontwerp niets anders is dan een verdere verschraling van het zorgaanbod waardoor juist de meest kwetsbare inwoners opnieuw zullen worden geraakt. En dat zal de SP dus nooit accepteren! Het op orde brengen van de Hoogeveense begroting is ook voor de SP belangrijk, maar niet over de ruggen van mensen die juist steun behoeven om mee te kunnen blijven doen als volwaardige inwoner van Hoogeveen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier