h

Ingezonden stuk "Miljoenenimpuls voor economie"

24 november 2016

Ingezonden stuk "Miljoenenimpuls voor economie"

Extra banen door miljoenen voor Vierkant voor Werk?

Jazeker! Een banenplan! Het rijk, de provincie en de gemeentes Hoogeveen, Emmen en Coevorden trekken daar om te beginnen 12 miljoen voor uit.

Hoogeveen betaalt daarvan 1.4 miljoen. Geld voor meer banen en voor het versterken van de economische structuur, zo viel in de Hoogeveensche Courant van 16 november te lezen.

De SP-fractie is er niet zo zeker van dat dit geld veel zoden aan de dijk gaat zetten. Dat de giften aan het bedrijfsleven in het kader van 'Vierkant voor Werk' de komende tijd ook tot extra banen gaan leiden, valt ernstig te betwijfelen.

Met z'n allen de schouders eronder. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Dat is het uitgangspunt, bij 'Vierkant voor Werk'. En met samenwerking is natuurlijk niks mis.

Toch plaatste de SP-fractie enkele kritische opmerkingen in de gemeenteraad.

Allereerst stelde de fractie vast dat er tot op heden geen sprake is van slagvaardige aanpak. Het plan Vierkant voor Werk circuleert vanaf 2014 in bestuurlijke kringen als antwoord op de crisis. Twee jaar later is er nog geen baan dankzij Vierkant voor Werk bijgekomen. Terwijl de rijksoverheid ondertussen duizenden banen heeft wegbezuinigd, in de zorg, in het onderwijs, in de bouw, enz. Een erg betrouwbare bondgenoot in de strijd voor meer werkgelegenheid is onze regering daarmee helaas niet. Vanuit het rijk is een paar miljoen voor een regionaal werkgelegenheidsplan feitelijk een doekje voor het bloeden.

Belangrijker is misschien wat er precies met de miljoenen subsidie gaat gebeuren. Daar wringt helaas de schoen. In de uitwerking van het plan worden extra banen niet gegarandeerd. En dat zou je toch eigenlijk mogen verwachten van een werkgelegenheidsplan. Het plan blijkt voor een belangrijk deel te bestaan uit ongerichte premie regelingen voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen premie aanvragen voor nieuw aangenomen personeel, zonder overtuigend aan te hoeven tonen dat het daarbij om extra echte banen gaat.

Ook komt er een premieregeling voor investeringen van bedrijven, terwijl vooralsnog criteria ontbreken waarop beoordeeld kan worden dat er echt sprake is van nieuwe veelbelovende bedrijfsactiviteiten. Laat staan dat er sprake zou zijn van terugbetaling van premies indien de investering blijkt te renderen, zoals wel geldt voor een premieregeling op basis van een zogenaamd 'revolverende fonds'.

Natuurlijk gaan we er graag vanuit dat er enthousiaste bedrijven in Hoogeveen en omstreken zijn, die zich sterk willen maken voor extra werkgelegenheid. Maar naar onze inschatting is de kans aanwezig dat er zomaar belastinggeld naar bedrijven gaat terwijl er per saldo in dat bedrijf geen baan bijkomt en geen dubbeltje extra investering plaatsvindt.

Voor dergelijke risico's is op dit moment naar onze mening onvoldoende aandacht. Je moet het aanvragen van een premie immers niet te ingewikkeld maken voor het bedrijfsleven, kregen we te horen.

Voor de SP was tevens een struikelblok om het plan goed te kunnen keuren, dat de verdere invulling van het plan voor een belangrijk deel buiten de gemeenteraad om zal plaatsvinden. Niet de gemeente Hoogeveen, maar gedeputeerde Brink van de provincie Drenthe zou gemandateerd gaan worden over toekenning van premies in overleg met een zogenaamde Board, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeentes vertegenwoordigd door hun wethouders. 'Vierkant voor Werk' blijft daarmee al te zeer een ondemocratische 'ons-kent-ons club' en biedt naar de mening van de SP veel te weinig garanties dat de bijdrage van Hoogeveen aan dit plan ook echt extra banen op gaat leveren. Net als Groenlinks kon de SP-fractie daarom niet instemmen met het ter beschikking stellen van 1.4 miljoen gemeenschapsgeld voor 'Vierkant voor Werk'.

Investeren in werkgelegenheid graag! Maar dan wel svp op een manier dat het nuttig besteed wordt.

Namens de SP fractie Martin Benjamins en Philip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier