h

Beantwoording vragen bezuiniging thuishulp

26 september 2019

Beantwoording vragen bezuiniging thuishulp

De gemeente Hoogeveen gaat de komende jaren fors bezuinigen op het Sociale Domein. Ook op de WMO zal er fors bezuinigd gaan worden, dit heeft volgens de SP negatieve gevolgen op zowel medewerkers als cliënten in de thuiszorg. De fractie van de SP Hoogeveen heeft daarom vragen gesteld aan het College. De beantwoording volgt hieronder. De SP vindt de beantwoording echter niet bevredigend. Er is inmiddels een actie gestart tegen de bezuinigsdrift van het College.

Op 4 september 2019 heeft de fractie van de SP schriftelijke vragen gesteld over de bezuinigingen thuishulp. De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:  

1. Is het u bekend dat er grote onrust is ontstaan in Hoogeveen vanwege de voorgenomen bezuinigingen. Welke persoonlijke informatie hebben cliënten gehad over deze voorgenomen bezuinigingen? Hoe zijn de thuiszorgmedewerkers en de thuiszorgorganisaties hierover geïnformeerd? 
Ja, het is ons bekend dat er onrust is ontstaan. Bij concrete en bekende gevolgen voor cliënten hebben wij hen persoonlijk geïnformeerd. Ten aanzien van het onderwerp normering uren thuishulp is dit nog niet gebeurd, omdat we nog niet exact de individuele effecten weten. Deze worden pas duidelijk na nader te voeren indicatiegesprekken. Wel zijn de thuiszorgorganisaties via een nieuwsbrief geïnformeerd. 

2. Vindt u het acceptabel cliënten te korten op het aantal uren thuishulp waarop zij aanvankelijk een indicatie hebben ontvangen, terwijl tot op dit moment aangenomen mag worden dat dit aantal uren gebaseerd is op noodzakelijke inzet van thuishulp? Kunt u dit toelichten? 
Ja, dat vinden we, uiteraard met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, acceptabel. Wij vinden steun in onze opvatting in recente uitspraken van de Centrale raad van beroep : https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijkeondersteuning/maatwerkvo....   

3. Kunt u aangeven welke fysieke en geestelijke schade individuele cliënten zullen ondervinden vanwege een mogelijke korting op het aantal uren thuiszorg?
Nee. 

4. Hoe groot is naar uw mening de schade voor het aanzien van de gemeentelijke overheid en de gemeentelijke politiek indien clienten te maken krijgen met een korting op het aantal uren thuishulp waarvan zij redelijkerwijs aan mochten nemen dat de gemeente die de komende tijd zou verstrekken? Kunt u dit toelichten? 
Aanpassingen van de indicaties doen we op een zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de van toepassing jurisprudentie. We verwachten dat de schade beperkt zal zijn.  

5. Acht u het in het belang van de rechtszekerheid van clienten indien zij te maken krijgen met een korting van het aantal uren thuishulp zonder dat er sprake is van een objectieve verandering in hun situatie? Kunt u dit toelichten? 
Zie vraag 2 en 4. 

6. Voor een groot aantal clienten geldt dat zijzelf niet in staat zijn noodzakelijke aanvullende thuishulp in te kopen en ook geen beroep kunnen doen op mantelzorg. Acht u het acceptabel deze mensen noodzakelijke zorg te onthouden? Kunt u dit toelichten? 
Ons voornemen doet geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen: wanneer  er sprake is van noodzakelijke thuishulp zal die ook verstrekt  worden vanuit de Wmo, waarbij we maatwerk toepassen. 

7. Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van circa 2000 herindicaties. 
Bij de voorbereidingen zal ook aandacht worden gegeven aan de daadwerkelijke uitvoering / invoering van de besluiten. Onderdeel daarvan is dat eveneens aandacht wordt gegeven aan de werkzaamheden in het primair proces, waaronder begrepen de herindicaties, de organisatie daarvan en het tijdvak waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De exacte kosten laten zich nog berekenen.  

8. Kunt u aangeven welke kosten gemoeid zijn met het uitvoeren van onafhankelijk objectief onderzoek waarop de vast te stellen modules huishoudelijke hulp gebaseerd moeten worden. 
Nee, dat kunnen we nog niet omdat we nog geen offertes hebben opgevraagd.  

9. Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het verstrekken van circa 2000 herziene beslissingen voor het aanpassen van het aantal uren. 
Zie vraag 7. 

10. Kunt u aangeven wat de kosten zijn van het voeren van eventuele juridische procedures? 
Nee, dat kunnen wij vooralsnog niet aangegeven. Hierbij overwegen wij voorts dat veel wordt gedaan in het pre-mediation traject, waarbij ook consulenten betrokken zullen zijn.  

11. Hoeveel juridische procedures zullen naar uw verwachting voortkomen uit de voorgenomen kortingen op het aantal uren thuishulp? 
Onbekend. We verwachten door een zorgvuldige beoordeling en het leveren van maatwerk,  het aantal juridische procedures  te beperken.  

12. Kunt u aangeven hoeveel extra personeel door de gemeente ingezet moet worden voor deze bezuinigingsoperatie? 
Dit laat zich nog niet exact berekenen, zie ook het antwoord op vraag 7. 

13. Is het uw verwachting dat het korten van het aantal uren van 2000 individuele clienten in alle gevallen juridisch gezien stand zal kunnen houden in het geval clienten beroep aantekenen? Zo ja, kunt u dat toelichten? 
Ja, omdat we binnen de grenzen blijven zoals die door de CrvB zijn neergelegd. Zie ook vraag 2.  

14. Vindt u het verlies van 150 tot 200 banen in de zorg acceptabel? Hoe past dit door de gemeente zelf gekozen verlies aan banen binnen het gemeentelijk en regionaal werkgelegenheidsbeleid? Kunt u dit toelichten? 
We realiseren ons dat het verlies aan banen heel vervelend is. Maar we verwachten dat gelet op de tekorten aan personeel een groot deel van het personeel weer een baan in de zorg zal terug vinden. 
 
15. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn nu de preventieve en signalerende functie van de thuiszorg in belangrijke mate zal ophouden te bestaan? Welke extra kosten zullen naar uw inschatting ontstaan indien clienten later een beroep gaan doen op zwaardere zorg?  
We gaan er vanuit dat cliënten nog steeds de ondersteuning ontvangen die mede op basis van uitspraken van de Crvb noodzakelijk wordt geacht. Dat is inclusief de preventieve en signalerende functie die past bij de functie van thuiszorg. Het leidt naar onze verwachting niet tot een extra beroep op zwaardere zorg.   

16. Bent u met ons van mening dat nu blijkt dat de bijdragen vanuit de landelijke overheid voor het sociaal domein miljoenen tekorten laten zien, het rijk op korte termijn voor dekking zal moeten zorgen? Zo ja, welke stappen hebt u ondernomen richting landelijke overheid om duidelijk te maken dat bezuinigingen op de bijdrages aan gemeentes ten behoeve van het sociaal domein echt onacceptabel zijn?  
Ja, we zijn het met u eens dat het Rijk voor dekking moet zorgen. We sluiten aan bij de door VNG ondernomen acties voor compensatie van de tekorten. In de loop van 2021 verwachten we een nieuw verdeelmodel . We hopen dat dit leidt tot een voor onze gemeente betere verdeling van de beschikbare budgetten. 

17. Kunt u de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken in het sociaal domein op u blijven nemen, indien de landelijke overheid blijft weigeren financieel over de brug te komen en u naar uw mening onvoldoende gemeentelijke middelen tot uw beschikking hebt om de gaten te dichten? 
Ja. De uitdagingen van de ingezette hervorming van het sociaal domein bestaan niet alleen uit bezuinigen. We staan voor een geweldige opgave om de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen. Uiteraard gaat het lukken, maar niet zonder fundamentele en soms pijnlijke beslissingen.  De transformatie van het sociaal domein gaat ook over visie: het vergt een andere focus die regie bij de burger, maatwerk, kwaliteit van zorg en onze dienstverlening met elkaar verbindt. Voorop blijft staan dat we de inwoners die ons nodig hebben niet in de kou laten staan. 
 

Reactie toevoegen

U bent hier