h

Wat ging er mis rond Stichting Bedrijventerrein de Wieken?

1 oktober 2019

Wat ging er mis rond Stichting Bedrijventerrein de Wieken?

Ruim een miljoen euro extra moest de gemeente Hoogeveen uiteindelijk ophoesten voor het opknappen van bedrijventerrein De Wieken. Een miljoenenproject dat betaald zou worden door provincie, gemeente en het bedrijfsleven (voor 10%). Uiteindelijk bleek het een misrekening dat van alle ondernemers de afgesproken bijdrage binnen zou komen via de 'Stichting Bedrijventerrein De Wieken'. De stichting, die opgezet was in samenspraak met het bedrijfsleven, bleek niet op haar taak berekend, waarbij ook nog eens fraude werd gepleegd door de penningmeester.

Inmiddels heeft het College deze zomer een punt achter de strop gezet, nadat er op allerlei manieren gepoogd was de administratie van de stichting op orde te krijgen en heeft uiteindelijk de stichting opgeheven. Nadere mededelingen tegenover de pers werden vanwege 'privacy' redenen niet gedaan. SP-raadslid Philip Oosterlaak: ,,Wat ons betreft is de kous hiermee niet af. De gemeenteraad heeft de taak de gemeente te controleren. Ook in dit geval. Als SP hebben we daarom een reeks vragen gesteld hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren”.

 

Een prachtige samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Dat zou de opknapbeurt van de Wieken moeten worden. Warm aanbevolen door coryfeeen uit het bedrijfsleven en de landelijke politiek. Uiteindelijk is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein flink aangepakt, maar de goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven bleek op financieel vlak geen succes.

Oosterlaak: ,,Vrijblijvendheid en goedgelovigheid bleek uiteindelijk troef bij het innen van de bijdragen uit het bedrijfsleven, terwijl datzelfde bedrijfsleven toch gebaat was bij de opknapbeurt. Uiteindelijk draaien nu de gemeente en dus de mensen in Hoogeveen op voor het tekort. Naar verluid is dat 1.2 miljoen. Nu de gemeente bij de komende begroting op allerlei manieren bezuinigt is dat extra wrang. Onduidelijk is ook welke lering de gemeente uit dit debakel trekt”.

 

Schriftelijke vragen

Geacht College,

Via de besluitenlijst van 20 augustus j.l. en latere krantenartikelen kon de raad kennisnemen van uw besluit de 'Stichting Bedrijventerrein De Wieken' op te heffen en de vorderingen op een oud-bestuurslid over te nemen. Voor zover wij na hebben kunnen gaan is er echter geen nadere evaluatie voor de raad beschikbaar gekomen van het project, niet over de financiele afwikkeling en heeft het College ook tussentijds geen verantwoording afgelegd.

Uiteindelijk draait de gemeente, dat wil zeggen de belastingbetaler, naar wij begrepen hebben voor 1.2 miljoen extra op. Ongeveer 40 euro per huishouden.

De SP fractie heeft daar enkele vragen bij.

 

1. Doelstellingen

Indertijd had het project 'de Wieken' diverse doelstellingen. Klopt het dat het de volgende zijn:

De langdurige leegstand (te huur en te koop staande panden langer dan 2 jaar) is met 50 % afgenomen. De nog uit te geven kavels zijn voor 100 % uitgegeven. Het aantal arbeidsplaatsen is met 10 % toegenomen (van 23 fte/ha naar 25,5 fte/ha). Het oppervlak onbebouwde private terreinen is met 25 % afgenomen. De organisatiegraad binnen de ondernemersverenigingen is toegenomen tot 70 %. 70 % van de bedrijven gevestigd op De Wieken is georganiseerd in het kader van parkmanagement. Het aantal, voornamelijk urgente, verontreinigde locaties op het bedrijventerrein is met 50 % afgenomen. Het percentage verkeersslachtoffers, doden en gewonden, zijn met respectievelijk 25 % en 15 % teruggebracht. Het bedrijventerrein heeft een goede beeldkwaliteit en een dito imago (rapportcijfer 8 in de omnibusenquête) Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar en toegankelijk voor zowel woon- werk- als bezoekend verkeer.

Wij hebben geen evaluatie aangetroffen waaruit op te maken is of deze doelstellingen bereikt zijn. Is een dergelijke evaluatie wel beschikbaar en kunt u die aan de raad ter beschikking stellen? Zo niet, wordt die nog gemaakt?

 

2. Verkoopwaarde bedrijfspanden

Is het juist dat de gemiddelde waarde van bedrijfspanden op 'De Wieken' door de revitalisering gestegen is? Is dat in een totaal bedrag of een percentage uit te drukken?

 

3 Financiën gemeente

Hoeveel hebben de gemeente en andere partijen uiteindelijk financieel bijgedragen aan het totale project. Kunt u aangeven welk bedrag de ondernemers bij zouden dragen via de 'Stichting Bedrijventerrein De Wieken'. Wat is daarvan binnengekomen? Wat uiteindelijk niet? Is er er lijst van debiteuren? Zo ja, kunt u die ter inzage leggen? Op welke manier is getracht openstaande vorderingen te innen? Is de deurwaarder daarbij ingeschakeld? Zo nee, waarom niet?

Welke bedragen heeft de gemeente de afgelopen jaren bijgedragen om de Stichting Bedrijventerrein De Wieken in staat te stellen haar werk te doen?

 

4. Stichting Bedrijventerrein De Wieken

Indertijd is er in samenspraak met ondernemers en ondernemersverening voor gekozen de Stichting Bedrijventerrein De Wieken op te zetten. De Stichting had tot doel de bijdragen van ondernemers ten behoeve van het project te incasseren. Wat was de reden te kiezen voor deze vorm? Op welke manier was er sprake van een contract, of anderszins een stevig commitment op grond waarvan de gemeente erop kon vertrouwen dat individuele ondernemers en ondernemersvereniging hun afspraken na zouden komen? Hoe werden de risico's hierover ingeschat? Vindt u dat de ondernemersvereniging hun verantwoordelijkheid hebben waargemaakt? Kunt u dit toelichten?

 

5. Handelen gemeente adequaat?

Wanneer werd er binnen de gemeente gesignaleerd dat de Stichting er onvoldoende in slaagde bijdragen te innen en af te dragen aan de gemeente? Door wie gebeurde dat? Wanneer zijn de verantwoordelijke leden van het College hierover geinformeerd? Welke acties vanuit de gemeente zijn vervolgens door wie ingezet? Kunt u dit in een tijdlijn overzicht duidelijk maken? Acht u het handelen van de gemeente adequaat op dit vlak? Kunt u dit toelichten?

 

6. Informatie aan gemeenteraad

Kunt u aangeven op welke momenten het College de gemeenteraad omtrent de gebrekkige resultaten, de teloorgang van de Stichting en de malversaties door de penningmeester van de Stichting heeft geinformeerd? Is dat onder geheimhouding gebeurd of in het openbaar? Kunt u verslagen hiervan ter beschikking stellen aan de gemeenteraad?

Op welke manier hebben de afgelopen colleges tussentijds verantwoording afgelegd over de gang van zaken rond de Stichting? Wat is er bijvoorbeeld over opgenomen in de jaarrekeningen?

 

7. Vertrouwen

Is het vertrouwen van de gemeente in de ondernemersvereniging en personen die daarbinnen actief waren geschaad? Zo ja, wat voor gevolgen heeft dat? Bijvoorbeeld voor een project als Vierkant voor Werk en de opvolgers van deze regeling. Zo nee, waarom niet? Kunt u dit toelichten?

Naast ondernemers die uiteindelijk geen bijdrage afgedragen hebben voor het project, waren er ook ondernemers die wel netjes betaald hebben. Hebben deze ondernemers een uitleg over de gang van zaken ontvangen vanuit de gemeente of vanuit de ondernemersvereniging?

 

8. Lessen

Welke lessen zijn inmiddels getrokken uit het verloop van het project 'De Wieken'? Tot welke concrete veranderingen in het beleid van de gemeente heeft dit geleid?

 

9. Rol College

Hoe beoordeelt u de rol van het College in diverse samenstellingen de afgelopen jaren met betrekking tot de scheur in de broek die de gemeente opgelopen heeft? Bent u met ons van mening dat deze schade totaal onnodig was? Vindt u een verklaring dat er 'sprake is van louter verliezers' een juiste typering? Bent u van mening dat het goed is deze kwestie te laten rusten onder het motto 'zand erover'? Als er sprake is van grote fouten door het gemeentebestuur is het dan niet beter daar ruiterlijk voor uit te komen?

Reactie toevoegen

U bent hier