h

SP stelt kamervragen over regiovisie treant

30 april 2018

SP stelt kamervragen over regiovisie treant

SP kamerlid Henk van Gerven wil de mening van de minister van VWS horen over de concept regiovisie van Treant Zorggroep. Van Gerven wil onder andere weten of het niet verstandiger is om het personeel te behouden in plaats van een nieuw gebouw te plaatsen. Daarnaast wil de SP weten wat de minister ervan vindt dat Treant haar belofte schendt dat er drie volwaardige ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen zouden blijven bestaan.

Lees hier de SP Kamervragen:

Schriftelijke vragen van het lid van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg en Sport (VWS) over het bericht ‘Binnen vijf jaar nieuw ziekenhuis’.

1.Wat is uw reactie op de concept Regiovisie van de Treant Zorggroep?

2.Wat vindt u van de plannen, zoals beschreven in de concept Regiovisie van Treant om de acute, complexe en klinische zorg in de toekomst te concentreren in een interventiecentrum in het hart van de regio?

3.Wat is uw reactie op de twee opmerkingen in de Regiovisie ‘voor de spoedeisende zorg en intensive care verandert er wat Treant betreft niets’ en ‘een belangrijke kanttekening is dat nieuwe landelijke veldnormen samen met een chronisch tekort aan medisch specialisten in Noord-Nederland gevolgen kunnen hebben voor volledig behoud van de Spoedeisende Hulp afdelingen op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant’? Deelt u de mening dat dit weinig zekerheid geeft over het openblijven van de Spoedeisende hulpen op alle drie de locaties in de toekomst?

4.In de concept regiovisie staat aangegeven dat over de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde later een besluit wordt genomen, deelt u de mening dat deze afdelingen essentieel zijn voor (het behoud van) een volwaardig (basis)ziekenhuis en dat concentratie van deze zorg onwenselijk is en een voorbode tot het sluiten van andere afdelingen van een ziekenhuis?

5.Aangegeven wordt dat over de concept regiovisie zal worden gesproken met belanghebbenden in de regio, waaronder huisartsen, patiëntenorganisaties en inwoners. Hoe wordt gegarandeerd dat de meningen van deze groepen belanghebbenden serieus worden genomen én worden meegenomen in de uiteindelijke definitieve regiovisie en dat deze groepen belanghebbenden niet eigenlijk voor een al voldongen feit worden gesteld?

6.Vindt u het realistisch om nog voor de zomer te komen met een definitieve regiovisie waarin alle belangen van alle partijen zijn gewogen en zijn meegenomen, terwijl buiten het ziekenhuis tot op heden niemand betrokken is bij de ontwikkeling van de concept regiovisie van Treant?

7.Waarom is er al een keuze gemaakt voor één van de drie geformuleerde scenario’s in de concept regiovisie voordat er met partijen buiten het ziekenhuis gesproken wordt? Was het volgens u niet netter geweest om andere partijen ook een stem te geven in deze ingrijpende beslissing?

8.Wat vindt u ervan dat Treant aangeeft 15 miljoen euro te moeten bezuinigen en daardoor veel verpleegkundigen te moeten ontslaan (er zullen 93 banen verdwijnen) maar dat Treant tegelijkertijd wel een nieuw interventiecentrum wil gaan bouwen? Hoe verhoudt dit zich volgens u tot de opmerking uit de concept regiovisie ‘goede zorg kun je alleen blijven bieden als je voldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebt. De gevolgen van de krappe arbeidsmarkt ervaren we nu al en wordt de komende jaren alleen maar groter’? Is het niet verstandiger om voldoende personeel te behouden dan een nieuw gebouw neer te laten zetten? Is daarbij al enig inzicht in de kosten die de bouw van een dergelijk nieuw interventiecentrum met zich mee zal brengen?

9.Vindt u het logisch dat Treant pleit voor een nieuw interventiecentrum maar de haalbaarheid hiervan nog niet heeft onderzocht? Wie zal dit haalbaarheidsonderzoek (onafhankelijk) gaan uitvoeren?

10.Vindt u de wens van de bestuursvoorzitter van Treant om het nieuwe interventiecentrum binnen drie tot vijf jaar te realiseren ook niet erg ambitieus?

11.Wat vindt u ervan dat Treant haar belofte schendt dat er drie volwaardige ziekenhuizen in Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen zouden blijven bestaan.

Reactie toevoegen

U bent hier